» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 252/1291/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Górniak do udziału w czynnościach związanych ze zmianą użytków gruntowych z lasu na użytek rolny w odniesieniu do działek gruntu nr 94, 95 i 259/81 położonych w Łubiu, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 252/1291/2009

Uchwała nr 252/1291/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Anny Górniak do udziału w czynnościach związanych ze zmianą użytków gruntowych z lasu na użytek rolny w odniesieniu do działek  gruntu nr 94, 95 i 259/81 położonych w Łubiu, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie art. 96 i art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r - Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001.142.1592)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Udzielić pełnomocnictwa dla Pani Anny Górniak, podinspektora w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Gospodarni Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, legitymującej się dowodem osobistym o numerze i serii ............, wydanym przez .....................do udziału w czynnościach związanych ze zmianą użytku Ls na  użytek rolny w odniesieniu do nieruchomości obejmujących działki gruntu o numerach :

 

a)       94 o pow. 0,0250 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 62869,

b)       95 o pow. 0,2530 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 62869,

c)       259/81 o pow. 0,1810 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 57717,

 

położone w Łubiu przy ul. Pyskowickiej 34, stanowiące własność Powiatu Tarnogórskiego, w tym do wskazania działek gruntu w terenie, udzielenia wyjaśnień związanych z wnioskiem Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2009r  w sprawie wydania decyzji na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny  w obrębie ww. działek gruntu, podpisania protokołu z oględzin. 

  

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 946

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK