» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia UstawicznegoSymbol: SKO.0913-12/10

                                                                            Tarnowskie Góry, dnia 28 czerwca 2010 roku
SKO.0913-12/10

                                                                               SZANOWNY PAN
                                                                               mgr Wojciech Łempicki
                                                                               Dyrektor
                                                                               Centrum Kształcenia Ustawicznego


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Kształcenia Ustawicznego, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na przyznaniu dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy na okres krótszy niż rok szkolny, niezgodnie z organizacją szkoły, tj. z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-12/10, zobowiązuję do powierzania funkcji wychowawcy klasy oraz należnego z tego tytułu dodatku funkcyjnego na rok szkolny, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-06-28)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2010-07-28

Data wprowadzenia: 2010-07-02

Wyświetleń: 1374

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-07-02

« POWRÓT

WYDRUK