» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2010 roku

Uchwała nr 330/1674/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2010 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachSymbol: 330/1674/2010

Uchwała nr 330/1674/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 14 października 2010 roku

 

 

w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Skierować do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w  sprawie zmiany uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Załącznik do uchwały nr 330/1674/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 października 2010 roku.

 

 

Uchwała nr .....................

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia ...........................

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)    w zw. z art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz w zw. z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

 

Rada powiatu

uchwala:

 

§1

 

W załączniku do uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
w sprawie przyjęcia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
w  §5 skreśla się pkt 7, a  pkt 8 nadaje się nr 7.

 

 

§2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach pismem nr ZDP/DA/K-0717/02/2010 z dnia 12.08.2010r. wystąpił do Starosty Tarnogórskiego o zmianę statutu Zarządu Dróg Powiatowych. Powodem wnioskowanej zmiany statutu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych motywuje tym, że z dniem 30 marca 2010r. nastąpiła likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego Auto - Land nad którym zgodnie z dotychczas obowiązującym statutem miał nadzór.

W związku z tym w załączniku do uchwały nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w §5 skreśla się pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu "Dyrektor prowadzi nadzór nad działalnością gospodarstwa pomocniczego zapisany obowiązujących przepisach" a  pkt 8 nadaje się nr 7.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-20

Wyświetleń: 903

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-20

« POWRÓT

WYDRUK