» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Tytuł:  Wyrażenie zgody na czasowe lub trwałe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zajęcie gruntu, z wyjątkiem gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego, przez osoby fizyczne i prawne, w celu prowadzenia prac budowlano - instalacyjnych infrastruktury technicznej

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Regulacja stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie dróg powiatowych

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Najem nieruchomości lub ich części wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu w związku z realizacją celu publicznego

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Stwierdzenie istnienia trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa pokrytych wodami lub wykonywania praw właścicielskich w stosunku do tych nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ustalenie wysokości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na okres do 6 miesięcy

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dzierżawa gruntu rolnego, wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości, w drodze przetargu ograniczonego dla osób fizycznych będących rolnikami indywidualnymi i osobami prawnymi prowadzącymi działalność rolniczą

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Użyczenie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przyznanie prawa własności działki gruntu pozostawionej do użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz trwałego zarządu sprawowanego na nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę należności ustanowionej na podstawie różnych tytułów prawnych na rzecz Skarbu Państwa

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w najem lub dzierżawę

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2018-05-25

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Symbol: GN

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek_zgłoszenie

Data dokumentu: 2019-01-03

Data wprowadzenia: 2019-07-09

WIĘCEJ »
  »  Rejestr spraw

POWRÓT