» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 1/2012 z dnia 05.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.2.2012

Zarządzenie nr 1/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 5 .01.2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity DZ. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.) oraz § 9ust. 1 pkt 1 UchwałyNr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Do odbycia podróży służbowej, w pierwszej kolejności, należy wykorzystywać środki komunikacji publicznej oraz samochody służbowe, będące własnością Powiatu.
2. Wprowadza się zasady dotyczące przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju
z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie   Powiatowym w Tarnowskich Górach w następującym brzmieniu:

1) zgody na odbycie podróży służbowej z wykorzystaniem samochodu prywatnego udziela Starosta,
2) z wnioskiem do Starosty o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej z wykorzystaniem samochodu prywatnego może wystąpić każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
3) pracownikowi wykorzystującemu samochód prywatny do odbycia podróży w celach służbowych przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz innych należności z tytułu odbytej podróży służbowej, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.),

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie Nr 42/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-01-09

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Wyświetleń: 1033

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-12

« POWRÓT

WYDRUK