» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 32/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.24.2012

Zarządzenie nr 32/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 7.05.2012 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie: art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2007 r. Nr 69 poz. 1421 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W Zarządzeniu nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach:
1)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpływająca do urzędu korespondencja kierowana jest na następujące piony:
1) Pion Starosty:
a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
b) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
c) Wydział Kontroli,
d) Geodeta Powiatowy,
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
f) Biuro ds. Audytu,
g) Biuro Rzecznika Prasowego,
h) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego,
i) Biura ds. Obsługi Prawnej,
j) Biuro Kadr,
k) Sprawy dotyczące postępowań sądowych, prokuratorskich i innych związanych z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem państwa.
2) Pion Wicestarosty:
a) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
d) Wydział Transportu i Dróg Publicznych.
3) Pion Członka Zarządu:
a) Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu,
b) Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
c) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
d) Wydział Komunikacji.
4) Pion Członka Zarządu:
a) Wydział Edukacji,
b) Wydział Budownictwa i Architektury,
c) Powiatowy Konserwator Zabytków
5) Pion Skarbnika:
a) Wydział Budżetu,
b) Wydział Finansowo - Księgowy.
6) Pion Sekretarza:
a) Wydział Organizacyjny,
b) Biuro Obsługi Zarządu,
c) Biuro Rady Powiatu."

2) w § 6 dodaje się ust 6a w brzmieniu:
"6a. Decyzje administracyjne, po uzgodnieniu formalno-prawnym przez radcę prawnego, podpisuje osoba upoważniona pełnym imieniem i nazwiskiem i opieczętowuje pieczęcią imienną oraz pieczęcią urzędową."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

W sprawach nie objętych zarządzeniem ma zastosowanie Zarządzenie nr 107/2011  Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 kwietnia 2012 roku, z wyjątkiem § 1 ust 1 pkt. 1 dotyczącego pionu Skarbnika, który wchodzi w życie z dniem 1.07.2012 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

Wyświetleń: 1128

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-08

« POWRÓT

WYDRUK