» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych OsobowychINFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski
email: starosta@tgpowiat.pl
nr telefonu: (32) 381-37-11.
2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach jest Aleksandra Wieczorek-Wąsik
email: iodo@tgpowiat.pl
nr telefonu (32) 381-37-94.
3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
1) realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; w takim przypadku niepodanie danych będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
2) zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.
4. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1) zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
3) w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP, potwierdzoną Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@tgpowiat.pl.
6. Dodatkowe informacje:
1) dane osobowe mogą być przekazywane:
a) innym podmiotom, w tym powiatowym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
b) innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Starostę obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych,
2) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
3) w Starostwie Powiatowym nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Przepisy prawa:
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.L.2016.119.1),
2) ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w kartach informacyjnych poszczególnych wydziałów:

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
4. Wydział Administracji i Zarządzania
5. Wydział Budownictwa i Architektury – Powiatowy Konserwator Zabytków
6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
7. Wydział Finansowo-Księgowy
8. Wydział Geodezji
9. Wydział Gospodarczy
10. Wydział Inwestycji i Drogownictwa
11. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
12. Wydział Komunikacji
13. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
14. Wydział Strategii i Rozwoju
15. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Wieczorek-Wąsik

Data wprowadzenia: 2022-12-15

Wyświetleń: 3850

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2018-05-25
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2018-06-01
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2018-06-04
Edycja dokumentu: Aleksandra Wieczorek-Wąsik, dnia: 2020-02-19
Edycja dokumentu: Aleksandra Wieczorek-Wąsik, dnia: 2022-12-15
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK