» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychSymbol: KN.1711.1.2014

Tarnowskie Góry, dnia 11.03.2014 roku

KN.1711.1.2014

Pani
Aleksandra Dawid
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1)nie zaewidencjonowaniu w księgach rachunkowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących faktury VAT nr FF/BYT-DN/001037/13/BYT stwierdzającej dokonanie operacji gospodarczej w okresie sprawozdawczym, którego ona dotyczyła, co jest niezgodne z art. 20. ust 1 oraz 24 ust 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) oraz przepisami pkt 1 ust 3 zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach nr 8/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm;
2)naruszeniu §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku z późn. zm.), poprzez dostarczenie faktur VAT o nr 2013/10/234003/SP/2 oraz nr  2013/10/235444/SP/2 do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty po terminie umożliwiającym ich terminową zapłatę, a tym samym naruszeniu art. 44 ust. 3 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), poprzez nieterminowe uregulowanie zobowiązań z tytułu usługi;
3)dokonaniu zapłaty za usługi monitorowania na podstawie faktur VAT o nr 2013/09/233649/SP/2 oraz nr 2013/09/232180/SP/2 w kwocie niższej niż wynikała ona z zaciągniętych zobowiązań, co niezgodne jest art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.1.2014, zobowiązuję do:
1)ewidencjonowania w księgach rachunkowych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących dowodów źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych w okresie sprawozdawczym, którego one dotyczą, zgodnie z art. 20 ust 1 mając na uwadze art. 24 ust 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) oraz przepisy pkt 1 ust 3 zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach nr 8/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm;
2)dostarczania dowodów źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w terminie umożliwiającym ich terminową zapłatę, zgodnie z §28 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
3)dokonywania wydatków z tytułu dostaw i usług w wysokości i terminie wynikającym z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-03-11

Data wprowadzenia: 2014-03-17

Wyświetleń: 1729

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-03-17

« POWRÓT

WYDRUK