» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno- Humanistycznych w RadzionkowieSymbol: KN.1711.5.2014

Tarnowskie Góry, dnia 07 kwietnia 2014 roku

KN.1711.5.2014

Pan
Krystian Musik
Dyrektor Zespołu Szkół
Techniczno – Humanistycznych
w Radzionkowie 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

       Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) braku aktualizacji polityki rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych nr 25/2010 z 31.12.2010 roku) w zakresie sprawozdań składnych za poszczególne okresy sprawozdawcze roku obrotowego, w związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku nr 119), co jest niezgodne z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 poz.330);
2) nie podjęciu działań zmierzających do terminowego uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr F/9270/2013 z 30.12.2013 roku, a tym samym nieterminowym dokonaniu wydatku, co jest niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.);
3) błędnym wskazaniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego w umowie o pracę zawartej z (...), wskutek nieprawidłowego wyliczenia kwoty udzielonej podwyżki, co jest niezgodne z Regulaminem wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie;
4) rozliczeniu kosztów energii elektrycznej z tytułu udostępnienia pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w miesiącu grudniu 2013 roku Powiatowemu Młodzieżowemu Domu Kultury w kwocie niżej o 539,43 zł, z uwagi na dokonanie wyliczenia w oparciu o kwotę niższą od kwoty faktury VAT nr C/03/0004089/3913R z 27.12.2013 roku z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w miesiącu grudniu 2013, co jest niezgodne z §5 ust.3 porozumienia z dnia 02.09.2013 roku;
5) rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych z tytułu udostępnienia pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w miesiącu grudniu 2013 roku Wieloprofilowemu Zespołowi Szkół w kwocie niższej o 2,06 zł, z uwagi na zastosowany procentowy sposób wyliczenia poszczególnych kosztów, niezgodny z §4 ust.3 porozumienia z 02.09.2013 roku.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.5.2014, zobowiązuję do:
1) zaktualizowania polityki rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych nr 25/2010 z 31.12.2010 roku) w zakresie sprawozdań składnych za poszczególne okresy sprawozdawcze roku obrotowego do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku nr 119), zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 poz.330);
2) podejmowania działań zmierzających do dokonywania wydatków w terminie wynikającym z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.);
3) skorygowania błędu dotyczącego wysokości wynagrodzenia zasadniczego w umowie o pracę zawartej z (...), zgodnie z Regulaminem wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Techniczno – Humanistycznych w Radzionkowie;
4) skorygowania błędnej kwoty obciążenia kosztami energii elektrycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury z tytułu udostępnienia pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w miesiącu grudniu 2013 roku oraz przyjmowania jako podstawy rozliczania kosztów wartości faktury VAT dostarczonej od dostawcy usługi, zgodnie z §5 ust.3 porozumienia z dnia 02.09.2013 roku;
5) skorygowania błędnie wyliczonych kwot obciążenia kosztami centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych Wieloprofilowego Zespołu Szkół z tytułu udostępnienia pomieszczeń Zespołu Szkół Techniczno – Humanistycznych w miesiącu grudniu 2013 roku oraz stosowania zasad wyliczenia poszczególnych kosztów zgodnie z §4 ust.3 porozumienia z 02.09.2013 roku.
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Naczelnik Wydziału Kontroli Ewa Lukosz
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2014-04-07

Data wprowadzenia: 2014-04-11

Wyświetleń: 1490

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-04-11

« POWRÓT

WYDRUK