» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w ŚwierklańcuSymbol: KN.1711.2.2014

                                            Tarnowskie Góry, dnia 01 kwietnia 2014


KN.1711.2.2014

                                               Pani
                                                              Anna Pałczyńska
                                                              Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
                                                              Typu Rodzinnego
                                                              w Świerklańcu


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 05.03.2013r. znak KN.1711.1.2013 poprzez rozliczanie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego na formularzu niezgodnym ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 Zarządzenia nr 39/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego;
2) niechronologicznym ujęciu w dzienniku 2 zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, co jest niezgodne z przepisami Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu z dnia 11.03.2013 roku w sprawie Polityki Rachunkowości oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
3) zawarciu w zapisie księgowym daty dowodu księgowego niezgodnej ze stanem rzeczywistym, co jest niezgodne z przepisami Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu z dnia 11.03.2013 roku w sprawie Polityki Rachunkowości oraz art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
4) niedokonaniu sprawdzenia dowodu księgowego pod kątem zakwalifikowania bądź nie zakwalifikowania określonych w nim wydatków do wydatków strukturalnych, co jest niezgodne z  art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
5) niezłożeniu przez osobę pełniącą funkcję kasjera pisemnego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie w związku z prowadzeniem kasy, co narusza art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), mając na uwadze przepisy art. 124 – 127 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.);
6) braku naliczania i potrącania z kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu ich terminowego wpłacania, co jest niezgodne z art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.2.2014, zobowiązuję do:
1) prawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 05.03.2013r. znak KN.1711.1.2013, a mianowicie do rozliczania zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego na formularzu zgodnym ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 Zarządzenia nr 39/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.04.2013 roku w sprawie szczegółowych procedur prowadzenia obsługi finansowo - księgowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w tym obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowe dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego;
2) chronologicznego ujmowania w dzienniku zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przepisami Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu z dnia 11.03.2013 roku w sprawie Polityki Rachunkowości oraz z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
3) zawierania w zapisie księgowym daty dowodu księgowego zgodnie z datą w nim zawartą, tj. zgodnie z przepisami Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Świerklańcu z dnia 11.03.2013 roku w sprawie Polityki Rachunkowości oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
4) sprawdzania dowodów księgowych w zakresie kwalifikacji określonych w nich wydatków pod kątem wydatków strukturalnych, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
5) złożenia przez osobę pełniącą funkcję kasjera pisemnego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.), mając na uwadze przepisy art. 124 – 127 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.);
6) naliczania i potrącania z kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu ich terminowego wpłacania, zgodnie z art. 28 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 roku nr 749 ze zm.) oraz §1 ust.1 pkt 1 i §1 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2002 roku nr 240 poz. 2065), mając na uwadze art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-04-01

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Wyświetleń: 1612

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-04-14

« POWRÓT

WYDRUK