» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w RadzionkowieSymbol: KN.1711.3.2014

 

Tarnowskie Góry, dnia 8.04.2014 roku

KN.1711.3.2014

Pani
Jolanta Stopka
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych
w Radzionkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. braku zatwierdzenia do wypłaty przez kierownika jednostki faktury VAT nr 409/STO/02/2013 z 18.02.2013 roku, co jest niezgodne z pkt. 2.2 Zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 12/2010/2011 z 31.12.2010 roku), art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.),
2. braku na fakturze VAT nr A/0474/2/13 z dnia 14.02.2013 roku podpisu pracownika kwitującego odbiór zakupionej księgi druków ścisłego zarachowania, co stanowi naruszenie zapisów Rozdziału II Instrukcji w sprawie gospodarki magazynowej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie nr 11/2011 z 1.08.2011 roku w sprawie zmian do zasad (polityki) rachunkowości),
3. braku zatwierdzenia faktury VAT nr A/0704/2/13 z dnia 12.02.2013 roku przez Głównego Księgowego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, czym naruszono zapisy § 30 ust. 2 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009 z 16 lutego 2009 roku z ze zm.),
4. braku na fakturze VAT nr FA/596/2013/3962 z 4.02.2013 roku pokwitowania odbioru gotówki z kasy przez pracownika Zespołu Szkół Specjalnych, co jest niezgodne z § 7 pkt. 10 obowiązującej Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2013 z dnia 9.12.2013 roku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.3.2014, zobowiązuję do:
1. zatwierdzania do wypłaty wszystkich dowodów księgowych przez kierownika jednostki, zgodnie z pkt. 2.2 Zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 12/2010/2011 z 31.12.2010 roku), art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
2. zawierania na wszystkich fakturach VAT, dokumentujących zakup artykułów biurowych, potwierdzenia bezpośredniego odbioru zakupionego towaru przez pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie w formie opisu na odwrocie faktury bądź załącznika podłączonego pod fakturę VAT, zgodnie z Rozdziałem II Instrukcji w sprawie gospodarki magazynowej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie nr 11/2011 z 1.08.2011 roku w sprawie zmian do zasad (polityki) rachunkowości),
3. zatwierdzania przez Głównego Księgowego Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty wszystkich dokumentów księgowych, zgodnie § 30 ust. 2 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego,
4. potwierdzania własnym podpisem odbioru gotówki na dowodach kasowych przez osobę odbierającą gotówkę z kasy, z § 7 pkt. 10 obowiązującej Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2013 z dnia 9.12.2013 roku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Małgorzata Adamczyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2014-04-08

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Wyświetleń: 1506

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2014-04-14

« POWRÓT

WYDRUK