» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienioe pokontrolne - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-PedagogicznaSymbol: KN.1711.4.2014

Tarnowskie Góry, dnia 25.04.2014 roku

KN.1711.4.2014

Pani
Elżbieta Kanas – Kiczka
Dyrektor Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1)nierzetelnej kontroli merytorycznej faktury VAT nr 26/2014 wystawionej przez „Usługi Pożarnicze i BHP „NOW- POŻ 2 s. c.” z Tarnowskich Gór z tytułu świadczonych usług w zakresie zgodności wskazanego w nich terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach nr 4A-2010/2011 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
2)nierzetelnej kontroli formalno-rachunkowej faktury VAT nr 26/2014 wystawionej przez „Usługi Pożarnicze i BHP „NOW- POŻ 2 s. c.” z Tarnowskich Gór z tytułu świadczonych usług, w zakresie braku wskazania dnia w dacie dokonania operacji gospodarczej co niezgodne jest z art. 106e ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2011 roku nr 177, poz.  1054), art. 21 ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz.330 ze zm.) oraz przepisami rozdziału 2.1 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach nr 4A-2010/2011 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.)  i §27 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.4.2014, zobowiązuję do:
1)dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego;
2)dokonywania rzetelnej kontroli formalno-rachunkowej faktur VAT w zakresie wskazania dnia w dacie dokonania operacji gospodarczej zgodnie z art. 106e ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, art. 21 ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisami rozdziału 2.1 zasad (polityki) rachunkowości i §27 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-04-25

Data wprowadzenia: 2014-05-02

Wyświetleń: 1482

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-05-02

« POWRÓT

WYDRUK