» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich GórachSymbol: IGM.1711.1.2014

Tarnowskie Góry, dnia 30 kwietnia 2014 roku

IGM.1711.1.2014

Pan
Wojciech Łempicki
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich Górach


Wystąpienie pokontrolne

      Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku przeprowadzonej kontroli w temacie „Prowadzenie książki obiektu budowlanego pod względem systematyczności i poprawności dokonywanych wpisów, prawidłowości jej prowadzenia, aktualności wszystkich przeglądów budowlanych” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. rok 2009:
1) brak  5-cio letniego  przeglądu w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia w.w. budynków ( poprzedni przegląd wykonany został w dniu 18.11.2004r), kolejny wykonany został w dniu 10.11.2010r.
2) brak pomiarów okresowych (corocznych) natężenia oświetlenia awaryjnego (poprzednie badanie 17.12.2008r.) kolejne badanie 28.01.2010r.
2. rok 2011 i 2012 - brak badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej- załącznik nr 2, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719) powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku.
      W powyższych przypadkach naruszono przepisy art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z późń. zm.) oraz art.3 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt. IGM. 1711.1.2014 zobowiązuję Pana do rzetelnego przestrzegania przepisów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 z późń. zm.) oraz art. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719) w zakresie terminowego zlecenia określonych w.w. przepisami przeglądów budynku.
       Jednocześnie oczekuje od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 Dokument sporządzony w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2014-04-30

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Wyświetleń: 1443

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-05-05

« POWRÓT

WYDRUK