» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.6.2014

                                            Tarnowskie Góry, dnia 09 maja 2014 roku


KN.1711.6.2014

                                               Pani
                                                                                      Joanna Stomska
                                                                                                                    Centrum Edukacji Ekonomiczno –                                                                                                          Handlowej im. Karola Goduli
                                                                                               w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) zakwalifikowaniu do wydatków strukturalnych wydatku z tytułu szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
2) braku ustalenia dla pani (...) w formie pisemnej dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, co jest niezgodne z art. 29 § 1 pkt 3 oraz § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.); w trakcie kontroli dodatek ustalono w formie pisemnej.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.6.2014, zobowiązuję do:
1) skorygowania zapisu na koncie 975 – “Wydatki strukturalne” dotyczącego wydatku z tytułu szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców i kadry kierowniczej oraz nie kwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków poniesionych z tytułu szkoleń w zakresie BHP, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
2) ustalania w formie pisemnej dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 oraz § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-05-09

Data wprowadzenia: 2014-05-19

Wyświetleń: 1493

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-05-19

« POWRÓT

WYDRUK