» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. H. JordanaSymbol: KN.1711.7.2014

Tarnowskie Góry, dnia 15.05.2014 roku

KN.1711.7.2014


Pan
Jacek Pieczyk
Dyrektor
Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury
im. H. Jordana


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


      Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Jordana, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nierzetelnej kontroli merytorycznej faktury VAT wystawionej z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, w zakresie zgodności wskazanego w niej terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury nr 19/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ze zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.),
2. zastosowaniu w rozliczeniu kosztów podróży służbowej stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 w wysokości 0,83 zł, niezgodnej z § 1 pkt 2 Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury nr 7/2013 z 18 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika oraz § 2 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zm.),
3. nierzetelnej kontroli merytorycznej rachunku kosztów podróży do polecenia wyjazdu służbowego nr 1/S/ED/14, z uwagi na niezakwestionowanie w nim braku podania przez pracownika kwoty poniesionych wydatków oraz liczby załączonych dowodów.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.7.2014, zobowiązuję do:
1. dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy oraz zapewnienia prawidłowego określenia warunków zapłaty w fakturach, zgodnie z zawartymi umowami, mając na uwadze przepisy rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury nr 19/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ze zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.),
2. stosowania w rozliczeniach kosztów podróży służbowych stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego w wysokościach zgodnych z § 1 Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury nr 7/2013 z 18 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w podróży służbowej pracownika oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zm.),
3. rzetelnego dokonywania kontroli merytorycznej rachunków kosztów podróży, zwłaszcza w zakresie wszystkich wymaganych w nich elementów.
      Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Małgorzata Adamczyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2014-05-15

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Wyświetleń: 1696

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2014-05-20

« POWRÓT

WYDRUK