» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.9.2014

                            Tarnowskie Góry, dnia 29 maja 2014 roku


KN.1711.9.2014

                                               Pan
                                                              Eugeniusz Wesołek
                                                              Zarząd Dróg Powiatowych
                                                              w Tarnowskich Górach


                                                 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) braku na fakturze VAT nr 155/2014/8 z dnia 06.02.2014r. podpisu osoby dokonującej jej sprawdzenia pod względem merytorycznym, co jest niezgodne z pkt 2 ppkt a oraz ppkt d Instrukcji w sprawie zakresu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach stanowiącej Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 47/2010 roku z dnia 23 grudnia 2010 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
2) niesporządzaniu i niezatwierdzaniu wniosków o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro, co jest niezgodne z pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (uchwała nr 18/102/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lutego 2011 roku ze zm.).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.9.2014, zobowiązuję do:
1) umieszczania na fakturach VAT podpisu osoby dokonującej ich sprawdzenia pod względem merytorycznym, zgodnie  z pkt 2 ppkt a oraz ppkt d Instrukcji w sprawie zakresu kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach stanowiącej Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 47/2010 roku z dnia 23 grudnia 2010 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
2) sporządzania i zatwierdzania wniosków o udzielenie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro, zgodnie z pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne (uchwała nr 18/102/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 lutego 2011 roku ze zm.).
    Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-05-29

Data wprowadzenia: 2014-05-29

Wyświetleń: 1785

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-05-29

« POWRÓT

WYDRUK