» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno-HotelarskichSymbol: KN.1711.8.2014

Tarnowskie Góry, dnia 04.06.2014 rok

KN.1711.8.2014

Pan Euzebiusz Nowakowski
Dyrektor Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

       Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1)nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT o nr:
• WOD/2927/02/14 z 28.02.2014 roku oraz  nr WOD/3322/01/14 z dnia 31.01.2014 roku, wystawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z tytułu świadczonych usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
• FU/2014/02/004169 z 03.02.2014 roku wystawionej przez firmę Protonet z tytułu opłat za abonament internetowy,
• 53020100029/01/14 z dnia 31.01.2014 roku wystawionej przez firmę ERA Sp. z o. o. z tytułu opłat za usługi czystościowo-porządkowe,
•F/0456/2/14 z dnia 24.02.2014 roku wystawionej przez PROTEKO Sp. z o. o. z tytułu opłat za usługi BHP,
w zakresie zgodności wskazanego w nich terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (Zarządzenie Dyrektora nr 46/I/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ze zmianami) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
2)nie dokonaniu zmiany umowy o pracę w formie pisemnej w zakresie przyznania i wypłaty dodatku funkcyjnego należnego wychowawcy klasy pani (...) oraz nie dokonaniu zmiany umowy o pracę w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wysokości dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu pani (...), co niezgodne jest art. 29 § 1 ust. 3 oraz z art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( jednolity tekst Dz. U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz z § 20 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski (uchwała nr XLIV/440/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski);
3)nie zawarciu umowy zobowiązującej pana (...) do uiszczania opłat za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków, co niezgodne jest § 1 aneksu nr 3 do Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 25.05.2006 roku z dnia  01.07.2013 roku pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Najemcą oraz z art. 68 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.8.2014, zobowiązuję do:
1.dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego;
2.dokonywania zmiany umowy o pracę w formie pisemnej w zakresie przyznania i wysokości dodatków funkcyjnych, w tym dokonania zmiany umowy o pracę w formie  pisemnej w zakresie przyznania i wypłaty dodatku funkcyjnego należnego wychowawcy klasy pani (...) oraz dokonania zmiany umowy o pracę w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wysokości dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu pani (...), zgodnie z art. 29 § 1 ust. 3 oraz z art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( jednolity tekst Dz. U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz z § 20 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski (uchwała nr XLIV/440/2013 Rad Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski);
3.zawarcia umowy zobowiązującej do uiszczania opłat za zużycie zimnej wody i odprowadzenie ścieków z panem (...), zgodnie z § 1 aneksu nr 3 do Umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 25.05.2006 roku z dnia  01.07.2013 roku pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Najemcą oraz art. 68 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).
       Niezależnie od powyższego, w związku z dostarczeniem po 5 dniu miesiąca lutego do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich faktury VAT nr WOD/3322/01/14 z dnia 31.01.2014 roku wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z tytułu świadczonych usług sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, która wpłynęła do jednostki w dniu 03.02.2014 roku, dokumentującą operację gospodarczą poprzedniego miesiąca, proszę o zwrócenie uwagi na konieczność dostarczania dokumentów księgowych w miarę możliwości najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca mając na uwadze art. 20 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz.330 ze zm.) oraz § 15 b Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku z późn. zm.).
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.


Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Wicestarosta Tarnogórski Andrzej Elwart


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-06-04

Data wprowadzenia: 2014-06-06

Wyświetleń: 1751

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-06-06

« POWRÓT

WYDRUK