» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno- Usługowych w Tarnowskich GórachSymbol: IGM.1711.2.2014

Tarnowskie Góry, dnia 30.06.2014 roku

 IGM.1711.2.2014 

Pani
Małgorzata Grzesiakowska
Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych
w Tarnowskich Górach

 Wystąpienie pokontrolne

      Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku przeprowadzonej kontroli w temacie „Prowadzenie książki obiektu budowlanego pod względem systematyczności i poprawności dokonywanych wpisów, prawidłowości jej prowadzenia, aktualności wszystkich przeglądów budowlanych” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) w roku 2009r. nie został przeprowadzony przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych zał. nr 2, który corocznie przeprowadzany był łącznie z przeglądem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego – zał. nr 3,
2) w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2013r. ( za wyjątkiem roku 2009) pomimo wykonania wymaganych przepisami prawa przeglądów budynków w książce obiektu budowalnego wpisane zostały wyłącznie protokoły z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji, w których powołano się na protokoły z przeprowadzonych kontroli:
a)     przewodów kominowych dymnych-spalinowych-wentylacyjnych,
b)     instalacji gazowej w budynku – zał. nr 4 jednak protokoły te wraz z protokołem przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego ( w tym hydrantów) nie zostały wpisane odrębnie do książki obiektu budowlanego zał. nr 5.
3) w odniesieniu do przeglądów pięcioletnich wpisany został przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynków, w którym powołano się min. na protokoły  z przeprowadzonych kontroli: 
1) instalacji piorunochronowej i uziemienia ochronnego,
2) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej – zał. nr 6 jednak protokoły te nie zostały wpisane odrębnie do książki obiektu budowlanego zał. nr 7.
W powyższych przypadkach naruszono przepisy § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719) oraz § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.120 poz. 1134).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt. IGM.1711.2.2014 zobowiązuję Panią do rzetelnego przestrzegania przepisów §3 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719) oraz § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.120 poz. 1134) w zakresie bieżącego wpisywania do książki obiektu budowalnego wszystkich protokołów z przeprowadzonych przeglądów oraz uzupełnienia książki obiektu budowlanego protokołami z przeprowadzonych przeglądów, które zostały wykonane i nie zostały wpisane do książki obiektu budowlanego a dotyczą  okresu objętego kontrolą.
     Jednocześnie oczekuje od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2014-07-30

Data wprowadzenia: 2014-07-01

Wyświetleń: 1726

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-07-01

« POWRÓT

WYDRUK