» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.11.2014

Tarnowskie Góry, dnia 27 czerwca 20143 roku

KN.1711.11.2014

Pan
Józef Caus
Dyrektor Zespołu Szkół
Budowlano – Architektonicznych
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) poprawie błędu w terminie płatności w nocie księgowej nr 01/BA/03/14 z dnia 04.03.2014 roku poprzez skreślenie błędnej treści z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby dokonującej zmiany, co jest niezgodne z pkt 2.1 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych
w Tarnowskich Górach nr 24/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.330 z późn. zm.);
2) braku zaewidencjonowania w rejestrze faktur i rachunków faktury VAT nr SCPTG/02/14/000385 z 01.03.2014 roku, co jest  niezgodne z § 19 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
3) sklasyfikowaniu wydatku z tytułu zakupu wody źródlanej dla pracowników Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych, dokonanego na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach nr 1/BHP/2012 z dnia 10.09.2012 roku dotyczącego przydziału profilaktycznych posiłków i napojów, w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.);
4) nierzetelnej kontroli merytorycznej faktury VAT wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zgodności wskazanego w niej terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach nr 24/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
5) ustaleniu i wypłaceniu dodatku za wysługę lat w miesiącu marcu 2014 roku nauczycielowi panu (…), pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, bez posiadania dokumentu pozwalającego ustalić łączny wymiar etatu nauczyciela oraz miejsce jego podstawowego zatrudnienia, co uniemożliwia prawidłową realizację przepisu §7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 416) i art.44 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.) oraz jest niezgodne z art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.11.2014, zobowiązuję do:
1) korygowania błędów w dowodach księgowych zewnętrznych własnych poprzez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, zgodnie z pkt 2.1 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach nr 24/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.330z późn. zm.);
2) ewidencjonowania wszystkich faktur i rachunków od kontrahentów w rejestrze zgodnie z § 19 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
3) klasyfikowania wydatków z tytułu zakupu wody źródlanej jako napoju profilaktycznego dla pracowników Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w paragrafie 302 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.); w tym do ujęcia w ww. sposób wydatku dokonanego na podstawie faktury VAT nr 149393/2014 z 24.03.2014 roku wystawionej przez Nestle Waters Polska S.A.;
4) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach nr 24/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.);
5) ustalania i wypłacania dodatku za wysługę lat nauczycielom pozostającym w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach, wyłącznie na podstawie wiarygodnych dokumentów pozwalających ustalić łączny wymiar etatu nauczyciela i miejsce jego podstawowego zatrudnienia, mając na celu prawidłową realizację §7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 416) i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.), zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził:
Naczelnik Wydziału Kontroli Ewa Lukosz,
Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2014-06-27

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Wyświetleń: 1649

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-07-04

« POWRÓT

WYDRUK