» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży PożarnejSymbol: KN.1711.13.2014

Tarnowskie Góry, 27.08.2014 roku

KN.1711.13.2014

Pan
Ryszard Świderski
Komendant
Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT wystawionych z tytułu: dostawy wody i odprowadzania ścieków, świadczenia usług teleinformatycznych oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie zgodności wskazanych w nich terminów płatności z terminami zawartymi w umowach, co jest niezgodne z regulacjami zawartymi w punkcie 4.1 Zarządzenia 20/2011 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.13.2014, zobowiązuję do dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umów oraz zapewnienia prawidłowego określenia warunków zapłaty w fakturach, zgodnie z zawartymi umowami, mając na uwadze regulacje zawarte w Zarządzeniu 20/2011 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z 27 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
      Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Małgorzata Adamczyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2014-08-27

Data wprowadzenia: 2014-09-02

Wyświetleń: 1443

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2014-09-02

« POWRÓT

WYDRUK