» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w ŁubiuSymbol: KN.1711.15.2014


                                            Tarnowskie Góry, dnia 04 września 2014 roku


KN.1711.15.2014

                                                              Pan
                                                                                   Stanisław Parkitny
                                                                                   Dom Pomocy Społecznej 
                                                                                   w Łubiu

 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
    W W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) braku zawarcia w zapisie księgowym rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, co jest niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zm.);
2) braku aktualizacji Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 1 stycznia  2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Domu Pomocy Społecznej w Łubiu, odnośnie wskazania konta 950 służącego ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych, co jest niezgodne: z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 289), Zarządzeniem wewnętrznym nr 1/12/13 z dnia 09 grudnia 2013 roku Kierownika Jednostki, Domu Pomocy Społecznej w Łubiu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ustaleniami Zakładowego Planu Kont - w trakcie kontroli zaktualizowano ww. zarządzenie.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.15.2014, zobowiązuję do:
1) zawierania w zapisie księgowym rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2  ustawy o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zm.);
2) bieżącego aktualizowania zarządzeń wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w danym okresie przepisami prawa.
    Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-09-04

Data wprowadzenia: 2014-09-09

Wyświetleń: 1357

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-09-09

« POWRÓT

WYDRUK