» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"Symbol: KN.1711.17.2014

Tarnowskie Góry, dnia 29.09.2014 roku

KN.1711.17.2014

Pani
Izabela Szeliga
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

        Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
        W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:

1. wystąpieniu dochodu budżetowego w postaci odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku wydatków budżetowych niezgodnie z zarządzeniem nr 13/10/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości;
2. niewykonaniu zalecenia pokontrolnego dotyczącego ujmowania w księgach rachunkowych jednostki not księgowych przekazywanych w oryginale kontrahentom, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 9 ust 1 pkt c w Instrukcji w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 30.12.2011 roku), mając na uwadze art. 24 ust 1 ww. ustawy o rachunkowości;
3. nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT wystawionych z tytułu: sukcesywnej dostawy wraz z transportem produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, nadzoru technicznego i serwisu sprzętu komputerowego, wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, odprowadzania ścieków – wód opadowych i roztopowych, utrzymania dźwigów w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, sukcesywnej dostawy wraz z transportem produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, sprzedaży oraz sukcesywnego dostarczania pieluchomajtek, majtek chłonnych oraz wkładek urologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zgodności wskazanych w nich terminów płatności z terminami zawartymi w umowach, co jest niezgodne z regulacjami zawartymi w „Przyjętych zasadach rachunkowości – polityka rachunkowości” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/12/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z 30.12.2011 roku);
4. wskazaniu na wniosku o udzielenie zaliczki daty rozliczenia zaliczki niezgodnej z terminem zawartym w obowiązującej w jednostce Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/12/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 30.12.2011 roku);
5. kwitowaniu odbioru gotówki na fakturach załączonych do rozliczenia zaliczki co jest niezgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji którą dokumentują czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości;
6. wprowadzeniu do ewidencji księgowej operacji gospodarczych z raportu kasowego nr RK/Kw/22/2014 niezgodnie z tym raportem czym naruszono art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
        W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.17.2014, zobowiązuję do:
1. przyjmowania dochodów i wydatków na wyodrębnione rachunki bankowe dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zarządzeniem nr 13/10/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 24 październikan 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości;
2. ujmowania w księgach rachunkowych jednostki not księgowych przekazywanych
w oryginale kontrahentom, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330) oraz § 9 ust 1 pkt c w Instrukcji w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń”  w Tarnowskich Górach z dnia 30.12.2011 roku), mając na uwadze art. 24 ust 1 ww. ustawy o rachunkowości bądź wprowadzenia w obowiązującej polityce rachunkowości stosowanych uproszczeń ww. zakresie w myśl art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3. dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umów oraz zapewnienia prawidłowego określenia warunków zapłaty w fakturach, zgodnie z zawartymi umowami, mając na uwadze regulacje zawarte w Zarządzeniu nr 13/10/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości;
4. wpisywania na wnioskach o udzielenie zaliczki terminu jej rozliczenia zgodngo z obowiązującą w jednostce Instrukcją w sprawie gospodarki kasowej (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/12/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach z dnia 30.12.2011 roku);
5. opisywania dowodów kasowych zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują mając na uwadze art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości;
6. prowadzenia ewidencji księgowej raportów kasowych zgodnie z treścią dowodów księgowych, mając na uwadze art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
        Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Małgorzata Adamczyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk

Data dokumentu: 2014-10-29

Data wprowadzenia: 2014-10-07

Wyświetleń: 1717

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2014-10-07

« POWRÓT

WYDRUK