» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.19.2014

 

                                            Tarnowskie Góry, dnia 16 października 2014 roku


KN.1711.19.2014

                                                 Pani
                                                                 Ewa Brachaczek
                                                                 Powiatowy Urząd Pracy
                                                                 w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) niechronologicznym ujęciu w dzienniku 1 zdarzenia, jakie nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym, co jest niezgodne z przepisami Zarządzenia nr 16/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 31.08.2006 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej przyjętych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach zasad (polityki) rachunkowości ze zm. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
2) zawarciu w zapisie księgowym daty dowodu księgowego niezgodnej ze stanem rzeczywistym, co jest niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3) braku zakwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.19.2014, zobowiązuję do:
1) chronologicznego ujmowania w dzienniku zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 16/2006 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 31.08.2006 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej przyjętych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach zasad (polityki) rachunkowości ze zm. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
2) zawierania w zapisie księgowym daty dowodu księgowego zgodnej ze stanem rzeczywistym, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3) kwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255) tj. w obszarze tematycznym X. - „Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości”, w  kodzie 65 – „Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy”.
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-10-16

Data wprowadzenia: 2014-10-22

Wyświetleń: 1499

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-10-22

« POWRÓT

WYDRUK