» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w RadzionkowieSymbol: KN.1711.20.2014

Tarnowskie Góry, dnia 29 października 2014 roku

KN.1711.20.2014

Pan Mariusz Sroka
Dyrektor
Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych
w Radzionkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

      Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) poprawie błędu w raporcie kasowym poprzez przerobienie kwoty stanu obecnego kasy bez zachowania czytelności poprzedniego zapisu oraz umieszczenia daty poprawki, co jest niezgodnie z art.25 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.330 z późn. zm.);
2) dokonaniu zapisu w księgach rachunkowych niezgodnego z treścią zatwierdzonego dowodu księgowego – polecenia księgowania, co jest niezgodne z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
3) upoważnieniu kasjera do wykonywania funkcji o charakterze dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego, w wyniku czego kasjer ten dokonał sprawdzenia sporządzonego przez siebie raportu kasowego oraz sprawdził i zatwierdził do wypłaty dowód kasowy – fakturę VAT, co jest niezgodne z § 3 ust. 3 Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej (załącznik do zarządzenia Dyrektora Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie nr 19/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.);
4) nie wskazaniu w umowie o pracę zawartej z (…) premii i dodatku za wieloletnią pracę, jako pozostałych składników wynagrodzenia tej osoby, co jest niezgodne z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 z późn. zm.);
5) obciążaniu (…) i (…) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie kosztami dostawy zimnej wody oraz odprowadzania ścieków według nieaktualnych stawek niezgodnych ze stawkami wynikającymi z obowiązujących uchwał Rady Miasta Radzionków, a więc w kwotach niezgodnych z rzeczywiście ponoszonymi kosztami, co jest niezgodne z § 4 pkt 4 umów najmu lokalu mieszkalnego z 13.02.2006 roku i z 10.02.2006 roku oraz protokołem uzgodnień z 13.03.2009 roku, a także narusza przepis art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.);
6) przekazaniu kontrahentom wystawionych not księgowych bez udokumentowania terminu ich doręczenia, uniemożliwiając ustalenie terminu ich płatności, co stanowi nieprawidłową realizację §2 pkt 2 umów udostępnienia nr ZSTE/04/2014 z 30.05.2014 roku i nr ZSTE/05/2014 z 09.06.2014 roku oraz uniemożliwia realizację obowiązku określonego w art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.20.2014, zobowiązuję do:
1) korygowania błędów w raportach kasowych poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty, zgodnie z art.25 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości;
2) dokonywania zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
3) nie łączenia funkcji kasjera z innymi funkcjami o charakterze dyspozycyjnym i kontrolnym w zakresie obrotu pieniężnego, zgodnie z § 3 ust. 3 Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej;
4) wskazywania w umowach o pracę, w tym wskazania w umowie zawartej z (…), wszystkich składników wynagrodzenia, zgodnie z art.29 §1 Kodeksu pracy;
5) wyliczenia kosztów zużycia zimnej wody oraz odprowadzania ścieków przez (…), (…) i Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie od 01.05.2013 roku według prawidłowych stawek wynikających z obowiązujących w danym okresie uchwał Rady Miasta Radzionków tj. zgodnie z § 4 pkt 4 umów najmu lokalu mieszkalnego z 13.02.2006 roku i z 10.02.2006 roku oraz protokołem uzgodnień z 13.03.2009 roku, a następnie obciążenia ww. podmiotów kwotami wynikającymi z niedopłaty, zgodnie z art.42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych;
6) doręczania kontrahentom wszystkich wystawianych not księgowych w sposób umożliwiający ustalenie terminu ich płatności, zgodnie z postanowieniami zawartych umów, mając na celu prawidłową realizację obowiązku określonego w art. 42 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.


Dokument sporządził: Naczelnik Wydziału Kontroli Ewa Lukosz
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2014-10-29

Data wprowadzenia: 2014-11-04

Wyświetleń: 1408

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-11-04

« POWRÓT

WYDRUK