» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w MiedarachSymbol: KN.1711.16.2014

Tarnowskie Góry, dnia 27.10.2014 roku
 
KN.1711.16.2014
 
Pan
Adam Grabowski
Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Miedarach
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach
i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą
w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego
w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.nie zawarciu na dowodzie księgowym wskazania sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych, co niezgodne jest z art. 21 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz § 12 ust. 5 pkt b załącznika nr 2 w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych (Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad rachunkowości – polityki rachunkowości),
2.wystąpieniu dochodu budżetowego w postaci odsetek bankowych na wyodrębnionym rachunku wydatków budżetowych niezgodnie  z § 1 ust. 1 zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości,
3.nierzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT wystawionych z tytułu: świadczonych usług dostawy wody, wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, świadczonych usług dostawy oleju napędowego, świadczonych usług komputerowo-internetowych w zakresie zgodności wskazanych w nich terminów płatności z terminami zawartymi w umowach, co jest niezgodne
z regulacjami zawartymi w § 12 ust 3 załącznika nr 2 w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych( Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad rachunkowości – polityki rachunkowości),
4.nie wyszczególnieniu w zbiorczym poleceniu księgowania nr PK 42/2014 z dnia 27.06.2014 ewidencjonowanych na jego podstawie not księgowych jako dowodów źródłowych, co niezgodne jest
z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U.
z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) oraz zawarciu w nim daty operacji gospodarczej niezgodne z datą wynikającą z ww. not księgowych, co niezgodne jest z art. 21 ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.16.2014, zobowiązuję do:
1.wskazania na dowodzie księgowym sposobu jego ujęcia w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.) oraz § 12 ust. 5 pkt b załącznika nr 2 w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych (Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad rachunkowości – polityki rachunkowości),
2.przyjmowania dochodów i wydatków na wyodrębnione rachunki bankowe dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z zarządzeniem nr 15/2013 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach
z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych zasadach rachunkowości – polityki rachunkowości,
3.dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności
z postanowieniami umów oraz zapewnienia prawidłowego określenia warunków zapłaty w fakturach, zgodnie z zawartymi umowami, mając na uwadze regulacje zawarte w załączniku nr 2 w sprawie kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowych (Zarządzenie nr 16/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad rachunkowości – polityki rachunkowości),
4.wyszczególniania w zbiorczych dowodach księgowych pojedynczo wszystkich dowodów źródłowych ewidencjonowanych na jego podstawie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330) oraz wskazywania w zbiorczych dowodach księgowych daty operacji gospodarczej zgodnej z datą wynikającą z dowodów źródłowych, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330).
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. 
 
 
Dokument sporządził Inspektor Wydziału Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-10-27

Data wprowadzenia: 2014-11-04

Wyświetleń: 1448

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-11-04

« POWRÓT

WYDRUK