» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieSymbol: KN.1711.18.2014

Tarnowskie Góry, dnia 13.11.2014 rok
 
KN.1711.18.2014
 
Pani Klaudia Zyśk
Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnowskich Górach 
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość ustalania i wypłaty świadczeń z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1)nie pomniejszeniu w okresie od 22.03.2010 roku do 31.03.2010 przyznanej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (...) o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu dziecka (decyzje nr PP/8271/18/2008/Z1/2010 z dnia 10.03.2010 roku oraz nr CR8271-7-1/14 z dnia 21.05.2014 roku), co niezgodne jest z obowiązującym w tym okresie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U z 2009 rok, nr 175, poz 1362) – decyzje przyznające świadczenie zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
2)ustaleniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej(...) posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim w wysokości 60% kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej (decyzja nr PP/8271/18/2008/Z1/2010 z dnia 10.03.2010 roku oraz nr PP/8271/93/2010 z dnia 27.10.2010 roku), co niezgodne jest z obowiązującym w tym okresie art. 78 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U z 2009 rok, nr 175, poz 1362) – decyzje przyznające świadczenie zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
3)ustaleniu nieistniejącego dochodu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (...) oraz pomniejszenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej o kwotę odpowiadającą 50% tego dochodu (decyzja nr PP/8271/18/2008/Z1/2010 z dnia 10.03.2010 oraz nr PP/8271/93/2010 z dnia 27.10.2010 roku), co niezgodne jest z obowiązującym w tym okresie  art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U z 2009 rok, nr 175, poz 1362) – decyzje przyznające świadczenie zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
4)ustaleniu dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w rodzinie zastępczej (...) (decyzja nr CR8271-3-15/12 z dnia 07.05.2012 roku), co niezgodne jest z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz 887) - w dniu 19.08.2014 roku zostało wszczęte postępowanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji,
5)nie zachowaniu ustawowego terminu załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (decyzja nr CR8271-4-3/14 z dnia 31.03.2014 roku), co niezgodne jest art. 35 § 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami) – w dniu 19.08.2014 roku zostało wszczęte postępowanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji,
6)braku ustalenia w formie decyzji administracyjnej świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania (...) wypłaconych w prawidłowej wysokości rodzinie zastępczej (...) za miesiąc styczeń 2014 roku oraz za miesiąc luty 2014 roku oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej (...)  za okres od lutego 2014 roku do maja 2014 roku, co niezgodne jest z art 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami) oraz  art. 44 ust 3 pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami),
7)ustaleniu dochodu dziecka (...) w zawyżonej wysokości, w związku z tym ustaleniu nieprawidłowej kwoty pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej (...) (decyzja nr CR8271-1-174/12 z dnia 19.04.2012 roku),  co jest niezgodne  z obowiązującym w tym okresie art. 78 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U z 2009 rok, nr 175, poz 1362) oraz ustalenie dochodu dziecka (...) w zawyżonej wysokości, w związku z tym ustaleniu nieprawidłowej kwoty świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej (...) (decyzja nr CR8271-1-173/12 z dnia 19.04.2012 roku), co niezgodne jest z art. 80 ust 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca  2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz 887) – decyzjami nr CR8271-14-50/12 oraz nr CR8271-14-51/12  z dnia 30.10.2012 roku ustalono prawidłową kwotę świadczeń,
8)wypłacaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (...) w kwocie wyższej od kwoty przyznanej decyzją administracyjną, z uwagi na nierzetelne sporządzenie list przelewów w okresie od 08.11.2010 roku do 29.02.2012 roku, co jest niezgodne z art. 44 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami),
9)dochodzeniu nienależącego się świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (...)  na podstawie decyzji administracyjnej (decyzja nr CR8271-17-5/12 z dnia 12.07.2012 roku), co niezgodne jest z art. 92 ust.2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
10)przyjęciu od rodziny zastępczej (...) i nie przekazaniu do kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem rejestracji decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 01.03.2012 roku znak: KGR53131337/10, co niezgodne jest § 4 Zarządzenia nr 4/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2005 roku regulującym wpływ dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z powyższym nieustaleniu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tej rodzinie zastępczej z uwzględnienia dochodu ustalonego ww. decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co jest niezgodne z art. 80  ust. 2 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz 887),
11)ustaleniu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania (...) w rodzinie zastępczej (...) (decyzja nr CR8271-4-18/14 z dnia 10.04.2014 roku) na okres dłuższy niż do dnia osiągnięcia przez niego pełnoletniości, co niezgodne jest z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz 887) - decyzja została uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
12)wszczęciu z urzędu w dniu 10 kwietnia 2014 roku postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości świadczeń nienależnie pobranych przez  rodzinę zastępczą (...), przed uznaniem decyzji w sprawie przyznania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci wydanych w dniu 10.04.2014 roku za decyzje ostateczne, co niezgodnie jest z art. 129 § 2 oraz art. 130 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 30.01.2013 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami) – wydane decyzje w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
13)nie poinformowaniu na piśmie w trakcie postępowania administracyjnego rodziny zastępczej (...) o zmianie  okresów ujętych w  zawiadomieniach o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczących ustalenia wysokości świadczeń nienależnie pobranych a zawartych w decyzjach zamykających postępowanie administracyjne (decyzje nr CR8271-7-5/14, CR8271-7-6/14, CR8271-7-7/14, CR8271-7-8/14  z dnia 08.05.2014 roku), co niezgodne jest z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego - decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
14)ustaleniu świadczeń za miesiąc marzec 2011 roku na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej (...) w kwocie wyższej niż należna w konsekwencji ustalenie kwoty nienależnie pobranej w zaniżonej wysokości (decyzja nr CR8271-7-6/14 oraz nr CR8271-7-5/14 z dnia 08.05.2014), co niezgodne jest z obowiązującym w tym okresie z art. 78 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, nr 175, poz. 1362 ze zmianami) i § 1 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku nr 127, poz. 1055) – decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  
15)wskazaniu w decyzji nr CR8271-17-5/12 z dnia 12.07.2012 roku dotyczącej rodziny zastępczej (...) oraz w decyzji nr CR8271-3-15/12 z dnia 07.05.2012 roku dotyczącej rodziny zastępczej (...) upoważnienia wydanego przez Starostę Tarnogórskiego dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, które obowiązywało do dnia 16.03.2012 roku - decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.18.2014, zobowiązuję do:
1)podjęcia działań mających na celu wyegzekwowanie od właściwych osób kwot, które zostały nienależnie ustalone i przekazane rodzinom zastępczym (...), (...) oraz (...),
2)zachowania ustawowych terminów załatwienia spraw wymagającychpostępowań wyjaśniających, zgodnie jest art. 35 § 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami),
3)ustalenia w formie decyzji administracyjnej świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania (...) umieszczonego w rodzinie zastępczej (...) za miesiąc styczeń 2014 roku oraz za miesiąc luty 2014 roku oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej (...) za okres od lutego 2014 roku do maja 2014 roku, zgodnie z art 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami),
4)ustalania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, zgodnie z art 80, 81, 82 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz 135 ze zmianami),
5)sporządzania list przelewów oraz wypłacania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej w kwotach zgodnych z kwotami ustalonymi  w decyzjach administracyjnych przyznających ww. świadczenia, zgodnie z art. 44 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami),
6)dochodzenia na podstawie decyzji administracyjnej wyłącznie nienależnie pobranych świadczeń, zgodnie z art. 92 ust.2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
7)rejestrowania w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wszystkich dokumentów wpływających do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 4/2005 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Tarnowskich Górach z dnia 14 kwietnia 2005 roku, a zwłaszcza dokumentów mających znaczenie dla ustalenia wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka jak również opracowania procedur mających na celu zapewnienie ich przekazywania do kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
8)niezwłocznego wszczynania postępowań administracyjnych celem ustalenia w prawidłowej wysokości kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymaniadziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, w rodzinie zastępczej po wpłynięciu dokumentów mających wpływ na to ustalenie, zgodnie z art 80, 81, 82 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz 135 ze zmianami),
9)przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na czas pozostawania dziecka w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
10)wszczynania postępowań administracyjnych z urzędu w sprawie zmiany wyłącznie decyzji ostatecznych, zgodnie z art. 129 § 2 oraz art. 130 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami),
11)pisemnego informowania strony o każdej zmianie dotyczącej prowadzonego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
12)wskazywania w decyzjach administracyjnych wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach aktualnego upoważnienia, wydanego przez Starostę Tarnogórskiego dla Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej.
       Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń
pokontrolnych.
 
 
Dokument sporządzili Inspektorzy Wydziału Kontroli: Bogdan Droś,Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-11-13

Data wprowadzenia: 2014-11-19

Wyświetleń: 1491

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-11-19
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-11-19
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK