» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich GórachSymbol: IGM.1711.3.2014

       Tarnowskie Góry, dnia 20.11.2014

IGM.1711.3.2014


            Pani
          Aleksandra Dawid
          Dyrektor
          Zespołu Szkół
          Technicznych i Ogólnokształcących
          w Tarnowskich Górach


Wystąpienie pokontrolne

      Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku przeprowadzonej kontroli w temacie „Prowadzenie książki obiektu budowlanego pod względem systematyczności i poprawności dokonywanych wpisów, prawidłowości jej prowadzenia, aktualności wszystkich przeglądów budowlanych, w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2013r” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
      1) w budynku szkoły przeprowadzone zostały wszystkie przeglądy budynku, wymagane przepisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013. poz.1409 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010.109. 719). W książce obiektu budowalnego – budynku szkoły jednak wpisane zostały wyłącznie protokoły z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji. Pozostałe protokoły z przeprowadzonych przeglądów rocznych nie zostały wpisane pomimo ich wykonania.
Jednocześnie w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że protokół z przeprowadzonego w 2012 roku przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynku szkoły błędnie wpisany został w Wykazie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz w roku, art. 62 ust. 1 pkt.1 ustawy), zamiast w Wykazie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego o przydatności do użytkowania obiektu (przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat, art. 62 ust. 1 pkt.2 ustawy.) 
Pozostałe protokoły z przeprowadzonych w budynku szkoły kontroli tj.:
1) instalacji piorunochronowej i uziemienia ochronnego,
2) skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej –nie zostały wpisane odrębnie do książki obiektu budowlanego (w wykazie protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat, art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy).
     W związku z powyższym naruszono przepisy § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.120 poz. 1134).
      2) w budynku warsztatów –przeprowadzone zostały wszystkie kontrole (roczne) budynku warsztatów, wymagane przepisami art. 62 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010.243.1623 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109 poz. 719),
jednak pomimo wykonania wymaganego przepisami prawa przeglądu instalacji wodociągowej do książki obiektu budowalnego nie zostały wpisane w.w. przeglądy.
W odniesieniu do przeglądów pięcioletnich ustalono, że w roku 2007 wykonany i wpisany został do książki obiektu budowlanego przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynków oraz protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. W zaistniałej sytuacji kolejne przeglądy miały zostać przeprowadzone w 2012. Jednak podczas czynności kontrolnych ustalono, ze przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynków wykonany został w roku 2011, natomiast przegląd skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej wykonany został w 2013r., jednak nie został również wpisany do książki obiektu budowlanego.
W związku z powyższym naruszono przepisy art. 62.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010.243.1623 z późń. zm.) oraz  § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.120 poz. 1134).
      3) w budynku garaży - pierwszy przegląd instalacji piorunochronowej i uziemienia ochronnego przeprowadzony został i wpisany do książki obiektów dopiero w roku 2013 (poprzedni przegląd winien być wykonany w roku 2008). Nie został natomiast wykonany żaden przegląd  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia budynku garaży.
W związku z powyższym naruszono przepisy art. 62.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010.243.1623 z późń. zm.).
 Ponadto w badanych książkach obiektu budowlanego dotyczących budynku szkoły, warsztatów oraz garaży ( w tabeli Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie) nie stwierdzono żadnego wpisu z przeprowadzonych remontów.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt. IGM.1711.3.2014 zobowiązuję Panią do rzetelnego przestrzegania przepisów art. 62.ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010.243.1623 z późń. zm.) oraz  § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003.120 poz. 1134 w zakresie terminowego wykonywania przeglądów oraz wpisywania do książki obiektu budowalnego wszystkich protokołów z przeprowadzonych przeglądów oraz uzupełnienia książki obiektu budowlanego protokołami z przeprowadzonych przeglądów, które zostały wykonane i nie zostały wpisane do książki obiektu budowlanego a dotyczą  okresu objętego kontrolą.
      Jednocześnie oczekuje od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

 

Dokument sporządzony w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2014-11-20

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Wyświetleń: 1642

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2014-11-24
Edycja dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2014-11-24
Edycja dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2014-11-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK