» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.21.2014

Tarnowskie Góry, dnia 19.11.2014

KN.1711.21.2014


Pan
Jerzy Jankowski
Dyrektor
Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nierzetelnej kontroli formalno-rachunkowej noty księgowej nr 05/CK/07/14 z dnia 29.07.2014 roku, w zakresie różnicy w kwocie obciążeniowej pisanej liczbowo
i słownie, co jest niezgodne z punktem 2.2. zasad (polityki) rachunkowości Wieloprofilowego Zespołu Szkół (zarządzenie Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół nr 14/2010/2011 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.);
2. zawyżeniu kwoty należności w nocie księgowej nr  01/WZ/07/14 z dnia 11.07.2014 roku w skutek jej wyliczenia w oparciu o zawyżoną wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe co jest niezgodne z art.42 ust.5 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 885 z późn. zm.), a tym samym wystawieniu noty księgowej  niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji którą dokumentuje co jest niezgodne z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.330 z późn. zm.) - w trakcie kontroli dokonano poprawy błędu  notą korygującą nr 01/WZ/K/10/14.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.21.2014, zobowiązuję do:
1. dokonywania rzetelnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych zgodnie z przepisami rozdziału 2.2. zasad (polityki) rachunkowości Wieloprofilowego Zespołu Szkół (zarządzenie Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół nr 14/2010/2011z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.), zwłaszcza w zakresie prawidłowości technicznej ich wystawiania;
2. ustalania kwot należności w prawidłowej wysokości zgodnie z art.42 ust.5  ustawy  o finansach publicznych oraz wystawiania dowodów księgowych zgodnie z  rzeczywistym przebiegiem operacji którą dokumentują,  zgodnie z art.22 ust.1  ustawy o rachunkowości.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Inspektor w  Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk

Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2014-11-19

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Wyświetleń: 1490

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2014-11-24
Edycja dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2014-11-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK