» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia UstawicznegoSymbol: KN.1711.23.2014

Tarnowskie Góry, dnia 10.12.2014 rok
 
KN.1711.23.2014
 
Pan Wojciech Łempicki
Dyrektor 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Tarnowskich Górach
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na nierzetelnej kontroli merytorycznej faktury VAT nr WOD/3209/08/14 z dnia 29.08.2014 roku wystawionej z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, w zakresie zgodności wskazanego w niej terminu płatności z terminem zawartym w umowie Nr 5484/146-040/2008 z dnia 12.05.2008 roku, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora CKU nr 14a/2010/2011 z 31.12.2010 roku ze zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.23.2014, zobowiązuję do dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy oraz zapewnienia prawidłowego określenia warunków zapłaty w fakturach, zgodnie z zawartymi umowami, mając na uwadze przepisy rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora CKU nr 14a/2010/2011 z 31.12.2010 roku ze zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym ZespoleObsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku ze zm.).
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. 
 
Dokument sporządził: Inspektor w  Wydziale Kontroli Bogdan Droś
 
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-12-10

Data wprowadzenia: 2014-12-11

Wyświetleń: 1563

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2014-12-11

« POWRÓT

WYDRUK