» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.22.2014

Tarnowskie Góry, dnia 12 grudnia 2014 roku


KN.1711.22.2014

                                              Pan
                                                              Roman Kurda
                                                              Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
                                                              w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) braku umieszczenia na fakturze nr F/2295/8/14 z dnia 23.08.2014r., stosownej klauzuli potwierdzającej wykonanie usługi, co jest niezgodne z  § 21 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku ze zm.);
2) nieprzekazaniu do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty Informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1) za miesiąc sierpień 2014 roku, co jest niezgodne z § 31 ust. 2b Instrukcji obiegu dokumentów księgowych
w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku ze zm.);
3) braku zakwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach psychologa, pedagoga i logopedy, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255);
4) braku dokonania zmiany w umowie o pracę pani (...) nieprawidłowej wysokości dodatku za wysługę lat pracy, co jest niezgodne z art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.).
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.22.2014, zobowiązuję do:
1) umieszczania na fakturach stosownej klauzuli potwierdzającej wykonanie usługi, zgodnie z § 21 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku ze zm.);
2) przekazywania do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty Informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1), zgodnie z § 31 ust. 2b Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 185/897/2009  z 16 lutego 2009 roku ze zm.) oraz przekazania przedmiotowej informacji za miesiąc sierpień 2014 roku;
3) kwalifikowania do wydatków strukturalnych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach psychologa, pedagoga i logopedy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 44, poz. 255) tj. w obszarze tematycznym XII. - „Poprawa jakości kapitału ludzkiego”, w kodzie 73 – „Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym” oraz sklasyfikowania powyższych wydatków z miesiąca sierpnia 2014 roku;
4) dokonywania pisemnych zmian umów o pracę, zgodnie z art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz dokonania pisemnej zmiany umowy o pracę pani (...) w związku ze zmianą wysokości dodatku za wysługę lat pracy.         
    Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2014-12-12

Data wprowadzenia: 2014-12-23

Wyświetleń: 1785

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2014-12-23

« POWRÓT

WYDRUK