» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.27.2014

Tarnowskie Góry, dnia 31.12.2014 roku
 
KN.1711.27.2014
 
Pani Anna Schneider- Kurzelowska 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Tarnowskich Górach
 
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
       Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
       W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresach objętych kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1)sklasyfikowaniu niezgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.) wydatku z tytułu odprowadzania ścieków w paragrafie 4260 „Zakup energii”;  
2)przekroczeniu kwoty wydatków w dziale 710 rozdziale 71015 § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”  ustalonej w planie finansowym jednostki (Uchwała nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok ze zmianami), co jest niezgodnie z art. 44 ust 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 855);
3)sklasyfikowaniu części wydatków na zakup regałów metalowych oraz części wydatku poniesionego z tytułu opłaty rejestracyjnej w dziale 710 rozdziale 71015 § 4300  „Zakup usług pozostałych” tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 ze zm.), mając na celu uniknięcie przekroczenia kwoty wydatków ustalonej w dziale 710 rozdziale 71015 § 4210 i § 4430 w rocznym planie finansowym jednostki, co jest niezgodnie z art. 44 ust 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 855).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.27.2014, zobowiązuję do:
1)klasyfikowania wydatków z tytułu odprowadzania ścieków w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” z odpowiednią czwartą cyfrą zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późń. zm.), w tym do prawidłowego zaewidencjonowania niewłaściwe sklasyfikowanych wydatków;
2)wykonywania budżetu jednostki zgodnie z zasadą dokonywania wydatków publicznych na cele i w wysokości ustalonej w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień zgodnie z art. 44 ust 1 pkt 3 oraz art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 855);
       Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. 
 
 
 
Dokument sporządził:Inspektor w Wydziale Kontroli Bogdan Droś
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2014-12-31

Data wprowadzenia: 2015-01-12

Wyświetleń: 1600

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2015-01-12

« POWRÓT

WYDRUK