» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-CurieSymbol: KN.1711.25.2014

Tarnowskie Góry, dnia 16.01.2015

KN.1711.25.2014


Pan
Ryszard Mitręga
Dyrektor 
Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych
i Ogólnokształcących im . M. Skłodowskiej-
Curie w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

     Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku wsprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. nieprawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 24.10.2013 roku znak KN.1711.22.2013 poprzez nierzetelną kontrolę merytoryczną faktury VAT wystawionej przez Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług z zakresu medycyny pracy w zakresie zgodności wskazanego w niej terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 18/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz § 20 Instrukcji obiegudokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.).
2. wskazaniu w opisie operacji gospodarczej zawartym w zapisie księgowym niewłaściwego numeru noty księgowej stanowiącej podstawę dokonanego zapisu, co jest niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 3  oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.330 z późn. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.25.2014, zobowiązuję do:
1. prawidłowej realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w piśmie z dnia 24.10.2013 roku znak KN.1711.22.2013, a mianowicie dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości (zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących nr 18/2010 z 31.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.),
2. wskazywania w zapisach księgowych w opisach operacji gospodarczych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.330 z późn. zm.), mając na uwadze art. 24 ust 2 ww. ustawy o rachunkowości.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak


Osoba wprowadzająca dokument: Andrzej Dembończyk

Data dokumentu: 2015-01-16

Data wprowadzenia: 2015-01-21

Wyświetleń: 1602

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Andrzej Dembończyk, dnia: 2015-01-21

« POWRÓT

WYDRUK