» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2014

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich GórachSymbol: KN.1711.28.2014

                                                                              Tarnowskie Góry, dnia 14 stycznia 2014 roku


KN.1711.28.2014

                                              Pani
                                                              Małgorzata Grzesiakowska
                                                              Zespół Szkół Techniczno – Usługowych
                                                              im. Jana Pawła II
                                                              w Tarnowskich Górach


      WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) braku dokonania zmiany w akcie mianowania pani (...) nieprawidłowej wysokości dodatku za wysługę lat pracy, co jest niezgodne z art. 29 § 4 i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.);
2) wypłaceniu w miesiącu wrześniu 2014 roku pani (...) dodatku za wysługę lat pracy w wysokości o 1% wyższej niż należna, co jest niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
3) dokonaniu potrącenia z wynagrodzenia za pracę w miesiącu październiku 2014 roku kwoty wypłaconego w zawyżonej wysokości dodatku za wysługę lat pracy pani (...), bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie, co jest niezgodne z art. 91 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.28.2014, zobowiązuję do:
1) dokonywania pisemnych zmian aktów mianowania, zgodnie z art. 29 § 4 i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 roku nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz dokonania pisemnej zmiany aktu mianowania pani (...) w związku ze zmianą wysokości dodatku za wysługę lat pracy;
2) wypłacania pracownikom dodatku za wysługę lat pracy w prawidłowej wysokości, wynikającej z umowy o pracę (aktu mianowania) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.);
3) dokonywania potrąceń należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy z wynagrodzenia za pracę tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t Dz.U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94 ze zm.).
         
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Jacek Odziomek
Autoryzacja: Wicestarosta Tarnogórski Marian Szukalski


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2015-01-14

Data wprowadzenia: 2015-01-23

Wyświetleń: 1528

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2015-01-23

« POWRÓT

WYDRUK