» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 28 października 2008 rokuSymbol: EB.0049-11/08

Data sesji: 28.10.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 30 września 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Przedstawienie  przez Pełnomocnika Zarządu Powiatu ds. Restrukturyzacji WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach raportu o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, w kontekście przygotowania wariantów restrukturyzacji szpitala. Dyskusja.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Powiatu informacji w sprawie złożonych przez radnych powiatu oświadczeń majątkowych.
6. Przedstawienie przez Starostę Tarnogórskiego informacji w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez: osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty, przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie przyjęcia protokołu z ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbrosławice oraz wydania opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Tarnogórskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. nr 96, poz.873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2009 rok.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/ /2008 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (20.10.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-10-20

Wyświetleń: 1809

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-10-20
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK