» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 26 lutego 2013 rokuData: 26 lutego 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia i 8 lutego 2013 roku.
4. Perspektywa rozwoju i miejsca Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku.
6. Sytuacja Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
7. Sytuacja Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o.
8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia „rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których Powiat Tarnogórski jest organem prowadzącym z późn. zm.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o status ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA dla tarnogórskich podziemi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Tarnogórskiego.
16. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
17. Rozpatrzenie skarg na Starostę Tarnogórskiego.
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-02-15

Wyświetleń: 2123

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-02-15
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK