» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 28 maja 2013 rokuData: 28 maja 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniu 15 i 23 kwietnia oraz dwóch protokołów z dnia 7 maja 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012 (druk nr 46/2013).
5. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego wystąpienia do Wojewody Śląskiego o dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (druk nr 74/2013).
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o funkcjonowaniu organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 75/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 43/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014” (druk nr 61/2013).
11. Rozwój gospodarczy Powiatu Tarnogórskiego, pomoc dla przedsiębiorców, tworzenie specjalnych stref aktywności gospodarczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia Międzynarodo­­wego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry- Zawiercie (druk nr 76/2013).
13. Gospodarka majątkiem Powiatu. Dyskusja i wypracowanie wniosków w oparciu o roczną informację o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego za lata 2011 i 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (druk nr 64/2013).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/378/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek przedsiębiorczość” (druk nr 60/2013).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 (druk nr 47/2013).
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5 (druk nr 48/2013).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 (druk nr 49/2013).
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 (druk nr 50/2013).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 (druk nr 51/2013).
21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach  ul. Sienkiewicza 23 (druk nr 52/2013).
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło – Nakło w sezonie letnim 2013 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji (druk nr 62/2013).
23. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r. (druk nr 69/2013).
24. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2013 r. (druk nr 70/2013).
25. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (druk nr 66/2013).
26.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 67/2013).
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 68/2013).
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 71/2013).
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 (druk nr 72/2013).
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie: prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 oraz prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna” siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 73/2013).
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 59/2013).
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 63/2013).
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 65/2013).
34. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
35.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
36. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-05-22

Wyświetleń: 2262

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-05-22
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK