» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 25 czerwca 2013 rokuData: 25 czerwca 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 28 maja 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku (druk nr 77/2013).
7. Rozwój turystyki weekendowej nad Jeziorem Chechło – Nakło. Dyskusja i wypracowanie wniosków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016” za rok 2012 (druk nr 87/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 80/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 81/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu Powiatu Tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi (druk nr 83/20103).
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok.
13. Przedstawienie Informacji Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
14. Zapoznanie radnych z uchwałą 4100/III/79/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
15. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
16. Zapoznanie radnych z opiniami klubów radnych dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.
17. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok.
18. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania finansowego za 2012 rok.
19. Zapoznanie radnych z opiniami klubów radnych dotyczącymi sprawozdania finansowego za 2012 rok.
20. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku i informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok oraz wystąpienia z wnioskiem o nie udzielnie Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium za 2012 rok.
21. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2012r. - 21.12.2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok (druk nr 82/2013).
23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012 (druk nr 79/2013).
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 (druk nr 72/2013).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 oraz prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna” siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 73/2013).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 88/2013).
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 89/2013).
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 90/2013).
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach (druk nr 84/2013).
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice (druk nr 85/2013).
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim (druk nr 86/2013).
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Tarnowskie Góry – Kłobuck oraz Tarnowskie Góry – Krzepice (druk nr 91/2013).
33. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego (druk nr 92/2013).
34. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego skargi pana D. Ś. na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (druk nr 78/2013).
35. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
36. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
37. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-06-18

Wyświetleń: 2901

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-06-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK