» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 27 sierpnia 2013 rokuData: 27 sierpnia 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2013 roku.
4. Informacja o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za II kwartał 2013 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja szansa na pracę” (druk nr 99/2013).
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 (druk nr 97/2013).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski (druk nr 98/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim (druk nr 101/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim (druk nr 102/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerklaniec na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego (Orzech, Nowe Chechło) – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Lasowickiej w Nowym Chechle” (druk nr 100/2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 103/2013).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 104/2013).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 105/2013).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (druk nr 106/2013).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 107/2013).
18. Rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu.
19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
20. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Wyświetleń: 1619

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-08-21
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK