» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 29 października 2013 rokuData: 29 października 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 września i 1 października 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za III kwartał 2013 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 (druk nr 135/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/381/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 133/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (druk nr 134/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 129/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 130/2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 131/2013).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu (druk nr 132/2013).
15.Rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-10-18

Wyświetleń: 1930

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-10-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK