» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 84.44 KB
2) w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Tarnogórski pilotażowego projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" Typ: PDF, Rozmiar: 93.6 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 514.5 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 295.07 KB
5) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 123.95 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 886.85 KB
7) w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 74.61 KB
8) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 104.86 KB
9) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.08.2013r. do 4.12.2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego ... Typ: PDF, Rozmiar: 62.37 KB
10) w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze Typ: PDF, Rozmiar: 66.9 KB
11) w sprawie zasięgnięcia opinii Rad Miejskich w Miasteczku Śląskim i Kaletach oraz Rad Gmin Krupski Młyn, Tworóg, Ożarowice, Świerklaniec w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi w Typ: PDF, Rozmiar: 67.2 KB
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 55.25 KB
13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 57.56 KB
14) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ: PDF, Rozmiar: 58.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 listopada 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o przygotowanie i wdrożenie w życie zmiany ustawy o lasach, która umożliwi przekazanie nieruchomości oraz gruntów leśnych nieprzydatnych do ... Typ: PDF, Rozmiar: 73.63 KB
2) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki WSP S.A. Typ: PDF, Rozmiar: 81.86 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 814.22 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 991.03 KB
5) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok Typ: PDF, Rozmiar: 61.89 KB
6) w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 57.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ... Typ: PDF, Rozmiar: 99.64 KB
2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/381/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 roku, w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON Typ: PDF, Rozmiar: 70.95 KB
3) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 100.3 KB
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 62.61 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 826.95 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 1015.39 KB
7) w sprawie ustalenia formy i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu Typ: PDF, Rozmiar: 64.05 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 1 października 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 584.67 KB
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 798.03 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 115.83 KB
4) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Typ: PDF, Rozmiar: 64.89 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 420.42 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 192.08 KB
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 20 576 akcji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach będących w posiadaniu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 57.94 KB
8) w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności mających na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego . Typ: PDF, Rozmiar: 68.8 KB
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 56.42 KB
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 62.52 KB
11) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki WSP S.A. Typ: PDF, Rozmiar: 81.86 KB
12) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 68.84 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 24 września 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tworóg za realizację zadania Remont dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i ul. Mieszka I w Hanusku Gmina Tworóg Typ: PDF, Rozmiar: 65.26 KB

Data wprowadzenia: 2013-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 sierpnia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoja szansa na pracę" Typ: PDF, Rozmiar: 57.93 KB
2) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 8 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113 Typ: PDF, Rozmiar: 78.93 KB
3) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek ... Typ: PDF, Rozmiar: 133.88 KB
4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 60.37 KB
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 62.52 KB
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerklaniec na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora Typ: PDF, Rozmiar: 65.21 KB
7) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 805.47 KB
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 765.64 KB
9) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 158.88 KB
10) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Typ: PDF, Rozmiar: 54.18 KB
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 378.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 25 czerwca 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku Typ: PDF, Rozmiar: 260.81 KB
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za Typ: PDF, Rozmiar: 175.96 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 597.85 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 613.3 KB
5) w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu Powiatu Tarnogórskiego oraz rodzaju i ... Typ: PDF, Rozmiar: 62.99 KB
6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2012r. - 21.12.2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2012 rok Typ: PDF, Rozmiar: 55.12 KB
7) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012 Typ: PDF, Rozmiar: 54.42 KB
8) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy . Typ: PDF, Rozmiar: 60.43 KB
9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Typ: PDF, Rozmiar: 65.61 KB
10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz spółki Typ: PDF, Rozmiar: 75.18 KB
11) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ... Typ: PDF, Rozmiar: 57.12 KB
12) w sprawie przyznania dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 55.64 KB
13) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach Typ: PDF, Rozmiar: 120.36 KB
14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminy Zbrosławice Typ: PDF, Rozmiar: 66.8 KB
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim Typ: PDF, Rozmiar: 56.42 KB
16) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji pasażerskich połączeń kolejowych na trasie Tarnowskie Góry - Kłobuck oraz Tarnowskie Góry - Krzepice Typ: PDF, Rozmiar: 51.1 KB
17) w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejo Typ: PDF, Rozmiar: 70.75 KB
18) w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Tarnowskich Górach dotyczącego skargi pana D. Ś. na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Typ: PDF, Rozmiar: 48.75 KB

Data wprowadzenia: 2013-06-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2012 Typ: PDF, Rozmiar: 30143.23 KB
2) w sprawie ponownego wystąpienia do Wojewody Śląskiego o dokonanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Typ: PDF, Rozmiar: 62.48 KB
3) w sprawie wyrażenia opinii o funkcjonowaniu organów spółki działającej pod firmą Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 76.09 KB
4) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 1946.97 KB
5) w sprawie wprowadzenia zmiany do "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012 - 2014" Typ: PDF, Rozmiar: 62.75 KB
6) w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia MiędzynarodoÂŹÂŹwego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejo Typ: PDF, Rozmiar: 89.94 KB
7) w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości Typ: PDF, Rozmiar: 98.12 KB
8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/378/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego Typ: PDF, Rozmiar: 61.19 KB
9) w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 54.28 KB
10) w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5 Typ: PDF, Rozmiar: 59.83 KB
11) w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 54.72 KB
12) w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 Typ: PDF, Rozmiar: 60.1 KB
13) w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 Typ: PDF, Rozmiar: 54.2 KB
14) w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23 Typ: PDF, Rozmiar: 60.02 KB
15) w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem ChechĹ Typ: PDF, Rozmiar: 57.42 KB
16) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Tarnogórskiego WOPR ... Typ: PDF, Rozmiar: 60.08 KB
17) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Tarnogórskiego WOPR ... Typ: PDF, Rozmiar: 60.73 KB
18) w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 Typ: PDF, Rozmiar: 70.77 KB
19) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 721.23 KB
20) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 814.13 KB
21) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki WSP S.A. z siedz Typ: PDF, Rozmiar: 69.52 KB
22) w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy . Typ: PDF, Rozmiar: 58.84 KB
23) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie: prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Typ: PDF, Rozmiar: 63.39 KB
24) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 63.47 KB
25) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Typ: PDF, Rozmiar: 59.06 KB
26) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 56.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 7 maja 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 157.28 KB

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 23 kwietnia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki Powiatu Tarnogórskiego działającej pod firmą Przedsiębiorstwo "NOVA" Spółka z o.o.z siedzibą w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 74.9 KB
2) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2012" Typ: PDF, Rozmiar: 3672.07 KB
3) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 72.15 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 536.96 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 446.91 KB
6) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ... Typ: PDF, Rozmiar: 98.99 KB
7) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 81.69 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 15 kwietnia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 49.77 KB
2) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 50.02 KB

Data wprowadzenia: 2013-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 marca 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2012 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórski Typ: PDF, Rozmiar: 8712.7 KB
2) w sprawie przystąpienia jako partner do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kierunek przedsiębiorczość" Typ: PDF, Rozmiar: 74.27 KB
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2012 Typ: PDF, Rozmiar: 571.59 KB
4) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014" za rok 2012 Typ: PDF, Rozmiar: 115.01 KB
5) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Typ: PDF, Rozmiar: 64.31 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 419.23 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 492.34 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 12 marca 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskie Typ: PDF, Rozmiar: 51.41 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2012 roku Typ: PDF, Rozmiar: 137.65 KB
2) w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" ... Typ: PDF, Rozmiar: 58.71 KB
3) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w Typ: PDF, Rozmiar: 76.48 KB
4) w sprawie udzielenia poparcia dla starań Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o status ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA dla tarnogórskich podziemi Typ: PDF, Rozmiar: 63.51 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 362.42 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 430.48 KB
7) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicestarosty Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 49.67 KB

Data wprowadzenia: 2013-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 stycznia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu Typ: PDF, Rozmiar: 399.16 KB
2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Typ: PDF, Rozmiar: 52.42 KB
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2012 roku Typ: PDF, Rozmiar: 89.5 KB
4) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 81.58 KB
5) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Typ: PDF, Rozmiar: 66.14 KB
6) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Zbrosławice darowizny nieruchomości położonej w Zbrosławicach, w obrębie Łubie Typ: PDF, Rozmiar: 58.63 KB
7) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 60.79 KB
8) w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 278 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 8 stycznia 2013 roku

Załączniki:
1) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok Typ: PDF, Rozmiar: 3459.54 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-24

WIĘCEJ »
POWRÓT