» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 31 marca 2016 rokuData: 31 marca 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 1 marca 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2015 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. (druk nr 12/2016).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017” za rok 2015 (druk nr 13/2016).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2015r. (druk nr 14/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 15/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 17/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2016-2017 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (druk nr 16/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych inwestycji drogowych (druk nr 18/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji (druk nr 19/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 20/2016).
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Wyświetleń: 2353

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-03-22

« POWRÓT

WYDRUK