» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 27 września 2016 rokuData: 27 września 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:                                                     
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Honorowych Odznak Kombatanckich.
3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie powiatu tarnogórskiego w 2015 roku (druk nr 58/2016).
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 64/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 65/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach (druk nr 56/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 57/2016).
12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 59/2016).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/113/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 63/2016).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 61/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana A.K. na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu (druk nr 62/2016).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (druk nr 60/2016).
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
20. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-09-20

Wyświetleń: 2052

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-09-20

« POWRÓT

WYDRUK