» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 20 grudnia 2016 rokuData: 20 grudnia 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2016 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o wynikach prac Komisji do spraw restrukturyzacji placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski wraz z propozycją zmian w strukturze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 87/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 86/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020" (druk nr 99/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji (druk nr 100/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 101/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 102/2016).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 103/2016).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteka (druk nr 104/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 95/2016).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 96/2016).
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 97/2016).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków (druk nr 98/2016).
19. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2016 rok.
20. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2016 rok.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-12-14

Wyświetleń: 2603

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-12-14

« POWRÓT

WYDRUK