» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 35/214/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: uzgodnienia prowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach oraz terenem wokół Centrum Edukacji Ekonomiczno- Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

Symbol: 35/214/2019

Załączniki:
1) 35/214/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 332.29 KB
2) załącznik do uchwały nr 35/214/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2948.63 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/213/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego Raportu o stanie powiatu za 2018 rok

Symbol: 35/213/2019

Załączniki:
1) 35/213/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 150.66 KB
2) załącznik do uchwały nr 35/213/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 35136.65 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/212/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 35/212/2019

Załączniki:
1) 35/212/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 283.33 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 211/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli w przedmiocie realizacji procedury złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Podziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT Subregion Centralny

Symbol: 35/ 211/2019

Załączniki:
1) 35/ 211/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 325.3 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/210/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Teraz MY", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR

Symbol: 35/210/2019

Załączniki:
1) 35/210/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 375.48 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 209/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu pn. "Aktywny samorząd", realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 35/ 209/2019

Załączniki:
1) 35/ 209/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 267.65 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 208/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Powiatowe Centrum Usług Społecznych", złożonego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.01 IZ.01-24-147/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny

Symbol: 35/ 208/2019

Załączniki:
1) 35/ 208/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 388.76 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/207/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do reprezentowania Powiatu w ramach projektu "KOOPERACJE 3D - model wieloaspektowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 35/207/2019

Załączniki:
1) 35/207/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 341.49 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 206/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie zawierania porozumień

Symbol: 35/ 206/2019

Załączniki:
1) 35/ 206/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 281.37 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 205/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Symbol: 35/ 205/2019

Załączniki:
1) 35/ 205/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 392.41 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/ 204/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: udzielenia Janinie Lizis - pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 35/ 204/2019

Załączniki:
1) 35/ 204/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 294.9 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/203/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej za 2018 rok

Symbol: 35/203/2019

Załączniki:
1) 35/203/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 221.25 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/202/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 382/1803/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, korzystania oraz rozliczania płatności za pomocą kart płatniczych przy wydatkowaniu środków z budżetu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 35/202/2019

Załączniki:
1) 35/202/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1216.2 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/201/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 35/201/2019

Załączniki:
1) 35/201/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 1299.41 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmującego przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 35/200/2019

Załączniki:
1) 35/200/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 2919.22 KB

Data dokumentu: 2019-05-24

Data wprowadzenia: 2019-05-30

WIĘCEJ »
POWRÓT