» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 9/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. ws. wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"Symbol: EO.0716-7/7/06

Zarządzenie nr 9/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 18 stycznia 2006 roku

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm) oraz § 46, pkt 2, lit.a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach - uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/431/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w związku z art. 2 pkt. 4 oraz art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

Wprowadza się "Regulamin naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach" w następującej treści:

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
- powiecie                      rozumie się przez to - Powiat Tarnogórski,
- Staroście                     rozumie się przez to - Starostę Powiatu w Tarnowskich
                                    Górach,
- naczelniku wydziału      rozumie się przez to - naczelnika wydziału, kierownika
                                     komórki organizacyjnej, w którym znajduje
                                    się stanowisko pracy objęte rekrutacją,
- starostwie                    rozumie się przez to - Starostwo Powiatowe
                                    w Tarnowskich Górach,
- komisji                        rozumie się przez to - komisję powołaną
                                    do przeprowadzenia rekrutacji pracownika na dane
                                    stanowisko pracy.

§ 2

I. Przepisy ogólne.

1. Regulamin określa szczegółowe procedury związane z zatrudnianiem w Starostwie pracowników, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. W zakresie zatrudniania pracowników mieszczą się następujące specjalistyczne czynności:
a) planowanie zatrudnienia,
b) nabór (rekrutacja) - pozyskiwanie kandydatów,
c) selekcja - dobór kandydatów w oparciu o określone kryteria,
d) przyjmowanie wyselekcjonowanych pracowników do pracy,
e) przemieszczanie pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi w Starostwie.
3. Pracownicy Biura Kadr zobowiązani są do służenia wszelką pomocą w zakresie zatrudniania pracowników w Starostwie, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowego doboru metod rekrutacji kandydatów,
b) ustalania technik przeprowadzania testów i rozmów kwalifikacyjnych,
c) przeprowadzania selekcji,
d) dokonywania oceny kandydatów,
e) prawidłowego doboru kadry kierowniczej,
f) rotacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
4. Sekretarz Starostwa zapewnia nadzór nad stosowaniem Regulaminu naboru.

§ 3

II. Planowanie zatrudnienia w Starostwie.

1. Proces zatrudnienia pracowników powinien być zawsze adekwatny do przyszłych potrzeb Starostwa wynikających z prognozy jego funkcjonowania.
2. Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w Starostwie są:
a) planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa i związane z tym tworzenie nowych stanowisk pracy,
b) zmiana przepisów prawnych nakładająca na Starostwo nowe kompetencje i zadania,
c) oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących rezerwach w potencjale kadrowym Starostwa,
d) planowane fluktuacje (przejście na emeryturę i inne).
3. Naczelnik  zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych w ramach wydziału (komórki organizacyjnej) i prognozowania mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości wakatów.
4. Naczelnik zobligowany jest do przekazywania do Biura Kadr informacji o wakującym stanowisku w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu wydziału (komórki organizacyjnej).

§ 4

III. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacji na wolne stanowiska.

1. W przypadku powstania konieczności zatrudnienia nowego pracownika na wolne stanowisko w Starostwie, naczelnik składa z miesięcznym wyprzedzeniem do Starosty Powiatu wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu naboru.
2. Wniosek naczelnika, o którym mówi pkt. 1, w sprawie zatrudnienia pracownika powinien zawierać:
a) krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania wakatu,
b) opis stanowiska,
c) zakres czynności osoby ostatnio zajmującej wakujące stanowisko.
3. Opis stanowiska pracy zawiera m.in.:
a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego to stanowisko,
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c) określenie zakresu odpowiedzialności,
d) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
4. Uzyskanie zgody Starosty na zatrudnienie nowego pracownika powoduje rozpoczęcie naboru kandydatów na wolne stanowiska w Starostwie.

§ 5

IV. Etapy naboru.

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.
2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko.
7. Podjęcie decyzji przez Starostę o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

§ 6

V. Komisja rekrutacyjna.

1. Komisję powołuje Starosta.
2. W skład Komisji  mogą wchodzić:
a) Starosta lub osoba przez niego upoważniona,
b) Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz lub Skarbnik nadzorujący daną komórkę organizacyjną,
c) naczelnik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,
d) kierownik Biura Kadr lub inny pracownik Biura Kadr będący jednocześnie sekretarzem Komisji.
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 7

VI. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 11.
2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowych w innych miejscach, m.in.:
a) prasie,
b) akademickich biurach karier,
c) biurach pośrednictwa pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego      stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicach ogłoszeń przez co najmniej 14 dni kalendarzowych.

§ 8

VII. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicach ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w Starostwie.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kserokopia świadectw pracy,
d) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w Starostwie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.
4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz 1450 z późn. zm.).

§ 9

VIII. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 10

IX. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

1. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z aplikacją nadesłaną przez kandydata.
2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku w Starostwie.

§ 11

X. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  i wstępnej selekcji, pracownik Biura Kadr umieszcza w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 12

XI. Selekcja końcowa kandydatów.

Na selekcję końcową składają się:
a) test kwalifikacyjny,
b) rozmowa kwalifikacyjna.

§ 13

XII. Test kwalifikacyjny.

1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

§ 14

XIII. Rozmowa kwalifikacyjna.

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) posiadaną wiedzę ma temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d) cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.
4. Każdy członek Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali
od 0 do 5.
5. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja wybiera kandydata, który 
w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Procedurę naboru kończy rozmowa kandydata ze Starostą.
7. Starosta podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata lub uznaniu naboru
za nierozstrzygnięty.

§ 15

XIV. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
c) uzasadnienie danego wyboru.
3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 16

XV. Ogłoszenie o wynikach naboru.

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy
od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 17

XVI. Awans zawodowy.

1. W celu zapewnienia właściwego promowania własnych zasobów ludzkich w Starostwie powinny być podejmowane następujące działania:
a) okresowa ocena pracowników ukierunkowana na poznanie ich potencjału zawodowego,
b) prowadzenie kompleksowej strategii szkoleniowej i doskonalenie umiejętności pracowników dostosowanych do rzeczywistych potrzeb,
c) rozwój odpowiednich kwalifikacji u osób uczestniczących w procesie zatrudniania pracowników w Starostwie.
2. Warunkiem uzyskania awansu jest otrzymanie bardzo dobrej opinii o dotychczasowej pracy, posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz spełnienie formalnych wymogów charakterystycznych dla danego stanowiska pracy.
3. O zmianę stanowiska wnioskuje naczelnik do Starosty w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy Starosta, może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnie z art. 42 § 4 kp.

§ 18

Traci moc obowiązujące Zarządzenie Starosty nr 69/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 19

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 21

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Wyświetleń: 1064

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16

« POWRÓT

WYDRUK