» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ws. prowadzenia rejestrów publicznychSymbol: EO.0716-7/16/06

ZARZĄDZENIE Nr 24/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 lutego 2006 r.

w sprawie prowadzenia rejestrów publicznych

Na podstawie § 46, ust.1, pkt.2, lit.b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 r.) oraz art. 2 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne (Dz. U. nr  64 poz. 565 2005 r.),

zarządzam co następuje:

§1

Wprowadza się zasady prowadzenia oraz korzystania z prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach rejestrów publicznych, w treści określonej poniżej.

§2

Poprzez użyte w zarządzeniu pojęcia należy rozumieć:
1. Rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oznacza: rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzonych przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
2. Wniosek: wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

§3

Zasady ogólne:
1. Komórki organizacyjne prowadzące rejestry publiczne lub wykonujące inne zdania publiczne wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji w obrębie własnego wydziału.
3. Naczelnicy wydziałów, które prowadzą rejestry lub prowadzą inne zdania publiczne są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad, łącznie z opracowaniem zasad udostępniania informacji w wydziale, z uwzględnieniem Zarządzenia Nr  52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
4. Rejestry publiczne należy na bieżąco aktualizować.

§4

Prowadzenie rejestrów:
1. O każdym zarejestrowanym i prowadzonym rejestrze publicznym należy powiadomić w sposób powszechny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, w szczególności o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz formacie, w którym dane są udostępniane.
2. Osoby odpowiedzialne za realizację pkt. 1 to redaktorzy BIP-u w wydziale, który prowadzi rejestr publiczny.
3. Informacje zawarte w rejestrze udostępnia się na podstawie wniosku o udostępnienie informacji z rejestru - wzór wniosku znajduje się w załącznik 1.
4. Pełną dokumentację rejestracyjną nowo powstającego rejestru publicznego w komórce organizacyjnej, który na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kwalifikuje się do zgłoszenia w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, tworzy osoba odpowiedzialna za prowadzenie rejestru w danym wydziale oraz naczelnik tego wydziału.
5. W przypadku rejestrów prowadzonych w systemach teleinformatycznych, dokumentacja o którym mowa w pkt.4 wymaga dodatkowo akceptacji informatyka Starostwa.

§5

Odpowiedzialność:
1. Za aktualizowanie i prowadzenie rejestrów oraz zadań  publicznych wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest odpowiedzialny Naczelnik danego wydziału, który nadzoruje przestrzeganie przepisów określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Każdy wydział prowadzący rejestr publiczny ma prowadzić odpowiednią dokumentację, stwierdzającą:
- podmiot składający wniosek,
- datę złożenia wniosku,
- datę oraz formę wydania informacji publicznej podmiotowi składającemu wniosek, z zastrzeżeniem § 6 pkt.1 Zarządzenia Nr 52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 r.,
3. Naczelnik wydziału w którym jest prowadzony rejestr publiczny lub są realizowane inne zdania publiczne, na podstawie §3 pkt.1 Zarządzenia Nr 52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 r. są odpowiedzialni za udzielanie informacji gromadzonym w powyższym zakresie.

§6

Zasady dostępu:
1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotowi publicznemu albo podmiotowi nie będącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
2. Dane udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z art. 2  pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. (Dz.U.Nr 205 poz. 1692).
3. Wnioski o udostępnienie informacji z rejestrów publicznych rozpatruje Sekretarz Powiatu zgodnie z §3 pkt.2 Zarządzenia Nr 52/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2005 r.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-02-20

Wyświetleń: 1014

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzneia nr 24/2006 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-02-20, Pobrań: 755, Typ: DOC, Rozmiar: 28 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-20

« POWRÓT

WYDRUK