» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 52/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. ws. ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjanlych w Starostwie PowiatowymSymbol: EO.0716-7/31/06

Zarządzenie Nr 52/2006
Starosty Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. Z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W TARNOWSKICH GÓRACH

I. Przepisy wstępne.

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej "Funduszem" tworzy się na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168).

2. W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zwanym dalej Starostwem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności przedsiębiorstwa Fundusz.

3. Fundusz tworzy się z:
corocznego odpisu podstawowego na 1 zatrudnionego w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
odpisu w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt. 1), na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
odpisu w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w pkt.1), na każdego emeryta i rencistę - byłych pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

4. Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez :
1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,
2) odsetki od środków funduszu,
3) dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej na rzecz pracowników zakładu, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych,
4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe.
5) wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego,
6) inne środki określone w odrębnych przepisach.

5. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

6. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

7. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

II. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym :
1) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
2) zapomogi pieniężne bezzwrotne, udzielane w wypadkach losowych, po uprzednim zbadaniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej,
3) dofinansowanie wypoczynku urlopowego,
4) finansowanie działalności kulturalno - oświatowej, w tym artystycznej, kulturalnej, rozrywkowej,  sportowej i turystycznej,
5) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.

2. Podstawę gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obowiązujące przepisy prawa oraz roczny plan dochodów i wydatków.

3. Plan dochodów i wydatków sporządzony przez Komisję Socjalną podlega zatwierdzenia przez Starostę w terminie do 31 marca każdego roku.

4. Zmiany rocznego planu dochodów i wydatków mogą być dokonywane w takim trybie, w jakim zostały zatwierdzone.

III. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać :
1) pracownicy zatrudnieni na podstawie:
a) umowy o pracę, zawartej na czas określony i nieokreślony w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach niezależnie od wymiaru czasu pracy,
b) powołania,
c) wyboru,
d) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
e) umowy o wykonywanie pracy nakładczej,
f) umowy agencyjnej, wykonujący pracę nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni,
2) emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu
3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1) i 2).

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 3) są :
1) współmałżonkowie,
2) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, rodzeństwo - do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat
3) osoby wymienione w pkt 2), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek,
4) rodzice mieszkający razem z osobą uprawnioną i wspólnie z nią utrzymujący się

IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.

1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) za środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od aktualnej sytuacji mieszkaniowej.

2. Podstawę przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej z załączonym oświadczeniem o wysokości przychodu przypadającego na osobę w rodzinie, obejmujący wysokość wszystkich przychodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby z uwzględnieniem rozdz. III ust.2. Świadczenia mają charakter uznaniowy i osoba uprawniona nie może domagać się ekwiwalentu w przypadku nie uzyskania świadczeń. Wnioski są rozpatrywane przez Komisję ds. Socjalnych w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku (załącznik nr 4). Wnioski i podania złożone poza wyznaczonym terminem będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Osoba uprawniona, której nie przyznano świadczenia może wystąpić do pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego podania lub wniosku.

4. Pracodawca rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni i po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Socjalnej podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę na piśmie.

5. Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń z ZFŚS stanowi średni przychód (z ostatnich
3-ch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) przypadający na osobę w gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu osoby uprawnionej. Za przychód gospodarstwa domowego uznaje się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, z uwzględnieniem rozdz. III ust. 2, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową. W przypadku prowadzonej działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności- przychody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości będącej miesięczną średnią przychodu uzyskanego przez te osoby z roku poprzedzającego złożenie wniosku, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego-kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone. Przychody osiągane przez współmałżonka powinny być przedstawione w formie oświadczenia.

6. Wysokość świadczeń przyznawanych z ZFŚS uzależniona jest ponadto od wysokości środków finansowych, preliminowanych na określony cel w planie rzeczowo-finansowym Funduszu na dany rok kalendarzowy. W 2006 roku plan rzeczowo-finansowy przedstawia się następująco:
1) pomoc rzeczowa przyznawana osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zapomogi pieniężne bezzwrotne, udzielane w wypadkach losowych, po uprzednim zbadaniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej - 2%
2) dofinansowanie wypoczynku urlopowego - 43%
3) finansowanie działalności kulturalno - oświatowej, w tym artystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej - 3%
4) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe - 28%
5) bony towarowe dla pracowników z okazji świąt - 25%

7. W przypadku podania przez osobę uprawnioną nieprawdziwych danych, nie będzie ona uwzględniona przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenia socjalne w okresie kolejnych dwóch lat.

8. Bony towarowe dla pracowników z okazji świąt są rozdzielane zgodnie z ust. 6 pkt 5), po złożeniu przez pracownika oświadczenia o osiąganych dochodach (wzór oświadczenia - załącznik nr 1).

9. Dopłatę przyznaną z Funduszu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie dla pracowników czynnych zawodowo przyznaje się po wykorzystaniu co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (art.162 kodeksu pracy).

10. Wysokość dofinansowania pomocy z Funduszu dotycząca ust. 11 pkt. 1), 2), 3) przedstawia się następująco:

WYSOKOŚĆ PRZYCHODU BRUTTO NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIADO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO
 poniżej 700 zł  500 zł
 od 700,01 zł do 1400 zł  400 zł 
 od 1400,01 zł do 2100 zł  300 zł
 od 2100,01 zł do 3000 zł  200 zł

13. Pomoc rzeczowa i finansowa będzie przyznawana w wysokości:
1) w wypadkach losowych do wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia pracowników,
2) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej do wysokości najniższego wynagrodzenia pracowników,
3) w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może przyznać częściową refundację  na zakup lekarstw czy sprzętu rehabilitacyjnego jednak nie wyżej niż do wysokości 50% kosztów lekarstw lub sprzętu.

14. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:
1) budowę lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub budowę domu jednorodzinnego - do wysokości 10% wartości kosztorysowej lokalu lub domu,
2) modernizację i przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na lokal mieszkalny - do wysokości 5% kosztów modernizacji i przebudowy,
3) wykup zajmowanych lokali na własność do wysokości 20%  tych kosztów,
4) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu do wysokości 40% wymaganego przez spółdzielnię wkładu budowlanego,
5) remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego oraz przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej do wysokości 2500 zł,

15. Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe przeznaczonej na remont i modernizację mieszkania lub domu jest posiadanie własnego mieszkania, lokalu lub domu bez względu na tytuł prawny do zajmowanego mieszkania, lokalu lub domu.

16. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.

17. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników Starostwa. Poręczenia można udzielić tylko dla dwóch pożyczkobiorców.

18. Pożyczki są oprocentowane w wysokości:
a) 2% w stosunku rocznym, dla pożyczkobiorców, u których przychód brutto na osobę w rodzinie wynosi do 150% najniższego wynagrodzenia pracowników w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy.
b) 5% rocznie dla pożyczkobiorców o przychodzie brutto na osobę w rodzinie przekraczającym 150% najniższego wynagrodzenia pracowników w miesiącu poprzedzającym podjęcie decyzji o przyznaniu pomocy.

19. Użyte w regulaminie pojęcie minimalnego wynagrodzenia pracowników stanowiącego podstawę wyliczania dopłaty z Funduszu oznacza minimalne wynagrodzenie pracowników wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym.

20. Osoby uprawnione ubiegające się o pożyczkę na cele mieszkaniowe składają wniosek (załącznik nr 2) łącznie z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (załącznik nr 1) w dniu składania wniosku oraz dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, a także niezbędne dokumenty umożliwiające podjęcie decyzji o przyznaniu pożyczki (np. zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wymaganego wkładu, zezwolenie- do wglądu- na budowę, przebudowę, przystosowanie mieszkania lub domu, zatwierdzony kosztorys podjętej inwestycji i inne dokumenty, które w indywidualnych przypadkach Starosta uzna za konieczne).

23. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych w ilości nie większej niż 24 miesiące.

24. Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele mieszkaniowe zostaną określone w umowie między pracodawcą a pożyczkobiorcą (załącznik nr 3).

25. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z oprocentowaniem w przypadku:
a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art. 52 kodeksu pracy  (wypowiedzenie z winy pracownika),
b) wykorzystanie pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

26. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż określone w ust. 26  - spłata pożyczki następuje na warunkach ustalonych w umowie.

27. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przechodzi na poręczycieli. Spłaceniu nie podlega jedynie przez poręczycieli kwota nie spłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

V. Postanowienia końcowe.

1. Środkami Funduszu administruje pracodawca przy współudziale Komisji ds. socjalnych.

2. Przyznawanie osobom uprawnionym świadczeń z Funduszu należy do decyzji pracodawcy po zaopiniowaniu przez Komisję ds. socjalnych.

3. Ewidencje udzielonych i spłaconych pożyczek mieszkaniowych prowadzi Wydział Budżetu i Finansów.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:
1. załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie
2. załącznik nr 2 - wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS
3. załącznik nr 3 - umowa pożyczki z ZFŚS
4. załącznik nr 4 - wniosek o dofinansowanie kosztów wypoczynku

Niniejsze zarządzenie uzgodniono z:

1. Franciszek Herman - przewodniczący komisji
2. Justyna Habrajska - członek komisji     
3. Tomasz Bonk - członek komisji

Dokument utworzono: Komisja Socjalna
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1237

Załączniki:
1) Załączniki do zadządzenia nr 52/2006 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-06-01, Pobrań: 877, Typ: ZIP, Rozmiar: 33.21 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK