» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 60/2006 z dnia 17 maja 2006 r. ws. zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.Symbol: EO.0716-7/35/06

ZARZĄDZENIE NR 60/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 17 maja 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.), § 19, pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz Uchwały nr XLIX/495/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w pkt. 5 i 6 Załącznika Nr 1 do  Zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez nadanie im następującego brzmienia:
„5.  Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Ilość etatów: 4
Kierownik Biura: 1
Biuro:3
Biuro realizuje zadania określone w § 58 Regulaminu Organizacyjnego.”
„6. Geodeta Powiatowy.
Ilość etatów: 30
Geodeta Powiatowy: 1
1.1. Referat Katastru Gruntów i Budynków (SG/K) – 13
1.2. Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (SG/Z) – 9
1.3. Referat Systemu Informacji Przestrzennej (SG/S) – 7
Geodeta Powiatowy realizuje zadania określone w § 59 Regulaminu Organizacyjnego.”

2. W Załączniku Nr 6 do  Zarządzenia nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach skreśla się pkt. 4
a punktom 5 i 6 nadaje numery odpowiednio 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

1. W zakresie § 1, pkt. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W zakresie § 1, pkt. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2006 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-01

Wyświetleń: 1049

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-01

« POWRÓT

WYDRUK