» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 97/2006 z dnia 13 września 2006 r. ws. powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu wynikającego z porozumienia z dnia 18 maja 2006 r. nr TO/RU/44/2006 zawartego między Starostą Powiatu Tarnogórskiego a Głównym Geodetą KrajuSymbol: EO.0716-7/49/06

ZARZĄDZENIE NR 97/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 13 września 2006r.

Na podstawie § 46 ust.l pkt.2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr. XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami)

Zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Zespół Projektowy w celu realizacji projektu wynikającego z porozumienia z dnia 18 maja 2006r. nr. TO/RU/ 44/2006 zawartego między Starostą Powiatu Tarnogórskiego a Głównym Geodetą Kraju.

§2

W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Przewodniczący Zespołu:
  Andrzej Skórnik - Geodeta Powiatowy
Członkowie Zespołu:
  Jarosław Leńdźwa - Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Irena Cieślińska - Kierownik Referatu Katastru Gruntów i Budynków
  Aleksandra Mośny - Inspektor w Referacie Katastru Gruntów i Budynków   
  Robert Kłusek - Inspektor w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  Krzysztof Głaz - Informatyk w Wydziale Organizacyjnym

§3

Do zadań Zespołu Projektowego należy realizacja § 4 zawartego porozumienia, a w szczególności:
- stworzenie warunków do współdziałania z zespołem projektowym GUGiK i wykonawcami prac zleconych w ramach projektu,
- uzupełnienie systemu informatycznego do prowadzenia EGiB o moduł zapewniający eksport i import danych ewidencyjnych (opisowych i geometrycznych) geometrycznych w formacie SWDE,
- konwersja geometrycznych danych ewidencyjnych w źródłowej bazie danych EgiB do układu współrzędnych „2000",
- zapewnienie nieodpłatnego dostępu wykonawcom prac wymienionych w § 2 porozumienia do operatu ewidencji gruntów i budynków, a także do infrastruktury technicznej wykorzystywanej do prowadzenia tej ewidencji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wymienionych w § 2 porozumienia,
- aktualizacja i korekta ewentualnych błędów bazy danych EGiB na potrzeby Zintegrowanego Systemu Katastralnego na podstawie wyników sprawdzeń oraz raportów które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu przy użyciu technologii narzędzi kontrolnych SWDE udostępnionych wyłącznie dla tego celu przez Głównego Geodetę Kraju,
- stworzenie odpowiednich warunków do podłączenia sieci teleinformatycznej dedykowanej dla potrzeb Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz funkcjonowania użyczonego Staroście sprzętu komputerowego, obejmującego stacje graficzną oraz stację roboczą wraz z drukarką sieciową.

§4

Zespół Projektowy zostaje powołany na czas trwania porozumienia z dnia 18 maja 2006r. Nr.TO/RU/44/2006 zawartego między Starostą Powiatu Tarnogórskiego a Głównym Geodetą Kraju.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Geodeta Powiatowy
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-09-21

Wyświetleń: 1234

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-09-21

« POWRÓT

WYDRUK