» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 109/2006 z dnia 10 października 2006 r. ws. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.Symbol: EO.0716-7/50/06

Zarządzenie nr 109/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 10 października 2006r.

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania przez pracowników Starostwa zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
o stronniczość lub interesowność.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zakazuję pracownikom Starostwa Powiatowego wykonywania zajęć tożsamych  pozostających
w sprzeczności  lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

§ 2

Zakaz określony w § 1 dotyczy wykonywania prac w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej i działalności innych podmiotów oraz na podstawie zawartych umów.

§ 3

Ustalam wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej składanego przez pracowników Starostwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Niezależnie od treści niniejszego zarządzenia w stosunku do osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

§ 5

Wobec pracownika naruszającego postanowienia niniejszego zarządzenia zostaną zastosowane sankcje karne przewidziane w ustawie o pracownikach samorządowych.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 99/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 września 2006r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-10-12

Wyświetleń: 1203

Załączniki:
1) załącznik Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-10-12, Pobrań: 918, Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-10-12

« POWRÓT

WYDRUK